Ban Quản lý dự án xây dựng & GPMB

11/08/2013

 TỔ CHỨC BỘ MÁY

 Điện thoại: 0211.3853.993

 Email:

 

 

                              

 

Nguyễn Đức Công

Giám đốc

 Điện thoại:0211.3853.993

Email: congnd@vinhphuc.gov.vn

 

 

Đinh Văn Tuấn

Phó Giám đốc

 Điện thoại:0211.3853.993

Email:quanvt@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Vũ Tiến Quân

Phó Giám đốc

 Điện thoại:0211.3853.993

Email:quanvt@vinhphuc.gov.vn

     

 

 

Ban quản lý dự án xây dựng và giải phóng mặt bằng được thành lập theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND huyện Tam Đảo, trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện;

Ban quản lý dự án xây dựng và giải phóng mặt bằng  huyện Tam Đảo là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND huyện, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật.

1. Chức năng.

a) Tham mưu, làm đại diện cho UBND huyện quản lý, điều hành các dự án xây dựng công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư; thực hiện làm đầu tư; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện trong quá trình chuẩn bị đầu tư , thực hiện đầu tư dự án, kết thúc dự án đưa vào khai thác sử dụng;

b) Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Nhiệm vụ

a) Nhiệm vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Triển khai việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Triển khai việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập thiết kế, dự toán, tỏng hợp dự toán công trình để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt;

- Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn giám sát công trình theo quy định của luật đấu thầu để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức quản lý, điều hành và giám sát quá trình thi công xây dựng công trình đảm bảo đúng quy định của Nhà nước;

- Tổ chức nghiệm thu khối lượng, thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành. Lập thủ tục hoàn công, duyệt quyết toán công trình, nghiệm thu và bàn giao công trình khi hoàn thành để đưa vào quản lý, sử dụng theo quy định;

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng;

- Ký kết và thanh lý hợp đồng kinh tế, hồ sơ dự toán công trình, biên bản nghiệm thu, phát sinh và các văn bản khác có liên quan.

- Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm và báo cáo quyết toán công trình hoàn thành đưa vào sử dụng với các cơ quan chức năng có liên quan;

- Chủ động phối hợp với các nhà thầu xây lắp và các cơ quan khác có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo hành công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức quản lý dự án.

b) Nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất

- Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

- Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

- Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

- Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

- Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạp lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung câp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực, chuyên môn được giao;

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có kiên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Quyền hạn.

- Được cung cấp các văn bản cề chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;

- Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức và cá nhân;

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

- Thuê tư vấn, thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Được tham gia việc đề xuất UBND huyện và các cơ quan chức năng về công tác xây dựng phương án cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công khi cần thiết;

- Được thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Các tin đã đưa ngày: