Trạm Khuyến nông

06/08/2013

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điện thoại: 02113.502.789

Email: buivancaunn@gmail.com

 

Bùi Văn Cầu

Trưởng Trạm

Điện thoại: 02113.502.789

Email: buivancaunn@gmail.com

 

 

Nguyễn Hồng Quân

Phó Trưởng Trạm

Điện thoại: 02113.502.789

Email:

 

 

 

1. Chức năng:

- Trạm Khuyến Nông là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, thực hiện các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến khích phát triẻn ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện, nhằm hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp nông thôn. Chịu sự quản lý toàn diện của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở nông nghiệp & PTNT, Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư và các đơn vị quản lý chuyên ngành thuộc Sở nông nghiệp & PTNT.

- Trạm Khuyến Nông, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của nhà nước.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tham mưu cho UBND huyện và tham gia chỉ đạo sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp.

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các tiến bộ KHCN, thông tin thị trường, giá cả, phổ biến điển hình tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh, phát triển nông, lâm, thuỷ sản.

- Hướng dẫn và cung cấp thong tin cho người sản xuất bằng nhiều hình thức như thông qua các phương tiẹn thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm và các hình thức thông tin tuyên truyền khác.

- Bồi dưỡng, tập huấn và truyền nghề cho người sản xuất để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.

- Xây dựng mô hình trình diễn về tiến bộ KHCN phù hợp với từng địa phương, nhu cầu của người sản xuất.

- Triển khai các Dự án, đề tài ứng dụng tiến bộ KHKT, xây dựng mô hình công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản.

- Chuyển giao kết quả KHCN từ các mô hình trình diễn ra diện rộng.

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện các Chương trình, Dự án Khuyến nông, tổ chức thăm quan học tập các mô hình sản xuất có hiệu quả ở trong và ngoài tỉnh cho người sản xuất.

- Tư vấn hỗ trợ chính sách, pháp luật, lập các Dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, thuỷ sản và ngành nghề nông thôn.

- Dịch vụ trong các lĩnh vực: Tập huấn, cung cấp thông tin,chuyển giao KHCN, xúc tiến thương mại,thị trường,cung ứng vật tư kỹ thuật nông nghiệp bao gồm giống, BVTV, Thú y, công cụ nông nghiệp, thuỷ nông, thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

- Quảng bá giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, tiêu thu sản phẩm.

- Quản lý tài chính,tài sản được giao và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cán bộ khuyến nông cơ sở theo quy định.

 

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: