Quyết định số 21-QĐ/HU ngày 18/9/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Đoàn Giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

22/09/2020

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google