Quyết định số 277-QĐ/HU ngày 30/7/2013 của Huyện ủy v/v giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI)...và Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 18/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

23/10/2013

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google