Quyết định số 254-QĐ/HU ngày 24/5/2013 của Huyện ủy v/v thành lập đoàn giám sát triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

23/10/2013

Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google