Tìm kiếm Tìm nâng cao
 • Văn bản QPPL số: 03/2013/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý Khhu danh thắng Tây Thiên của các cơ quan, đơn vị liên quan

  Số hiệu: 03/2013/QĐ-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 01/11/2013

 • Quyết định số: 13/2010/QĐ-UBND

  quy chế phối hợp quản lý khu du lịch Tam Đảo của các cơ quan đơn vị có liên quan

  Số hiệu: 13/2010/QĐ-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 30/07/2010

 • Quyết định số: 483-QĐ/HU

  Quyết định thành lập BCĐ tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 14/5/2008 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015

  Số hiệu: 483-QĐ/HU
  Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tam Đảo
  Ngày ban hành: 10/03/2009

 • Văn bản QPPL số: 08/2008/NQ-HĐND

  Nghị quyết về phát triển du lịch đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015

  Số hiệu: 08/2008/NQ-HĐND
  Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân huyện
  Ngày ban hành: 30/05/2008

 • Đề án số: 01/ĐA-UBND

  Đề án phát triển du lịch đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015

  Số hiệu: 01/ĐA-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 21/05/2008

 • Nghị quyết số: 06-NQ/HU

  Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015

  Số hiệu: 06-NQ/HU
  Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tam Đảo
  Ngày ban hành: 14/05/2008

 • Nghị quyết số: Số 06-NQ/HU

  Nghị quyết về phát triển Du lịch giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015

  Số hiệu: Số 06-NQ/HU
  Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tam Đảo