Tìm kiếm Tìm nâng cao
 • Kế hoạch số: 75/KH-UBND

  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg nagyf 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn huyện

  Số hiệu: 75/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 19/09/2013

 • Kế hoạch số: 61/KH-UBND

  Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục, pháp luật năm 2013

  Số hiệu: 61/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 03/09/2013

 • Chỉ thị số: 05/CT-CT

  Chỉ thị về việc tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 05/CT-CT
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 28/08/2013

 • Kế hoạch số: 59/KH-UBND

  Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2013 - 2016

  Số hiệu: 59/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 27/08/2013

 • Kế hoạch số: 51/KH-UBND

  Kế hoạch triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 51/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 23/07/2013

 • Văn bản QPPL số: 02/2013/CT-UBND

  Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  Số hiệu: 02/2013/CT-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 04/07/2013

 • Kế hoạch số: 14/KH-UBND

  Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  Số hiệu: 14/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 30/01/2013

 • Kế hoạch số: 04/KH-UBND

  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 - 2016 trên địa bàn huyện

  Số hiệu: 04/KH-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 15/01/2013

 • Văn bản QPPL số: 02/2012/CT-UBND

  Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Số hiệu: 02/2012/CT-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 17/04/2012

 • Quyết định số: 01/2011/QĐ-UBND

  quy định về trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác ban hành văn bản QPPL

  Số hiệu: 01/2011/QĐ-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 05/11/2011