Tìm kiếm Tìm nâng cao
  • Văn bản QPPL số: 08/2008/NQ-HĐND

    Nghị quyết về phát triển du lịch đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015

    Số hiệu: 08/2008/NQ-HĐND
    Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân huyện
    Ngày ban hành: 30/05/2008