Tìm kiếm Tìm nâng cao
 • Kế hoạch số: 72-KH/HU

  Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013)

  Số hiệu: 72-KH/HU
  Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tam Đảo
  Ngày ban hành: 13/05/2013

 • Quyết định số: 483-QĐ/HU

  Quyết định thành lập BCĐ tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 14/5/2008 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015

  Số hiệu: 483-QĐ/HU
  Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tam Đảo
  Ngày ban hành: 10/03/2009

 • Nghị quyết số: 06-NQ/HU

  Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015

  Số hiệu: 06-NQ/HU
  Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tam Đảo
  Ngày ban hành: 14/05/2008

 • Nghị quyết số: số 04-NQ/HU

  Nghị quyết về phát triển Giáo dục - Đào tạo giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2015

  Số hiệu: số 04-NQ/HU
  Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tam Đảo
  Ngày ban hành: 15/11/2007

 • Nghị quyết số: Số 06-NQ/HU

  Nghị quyết về phát triển Du lịch giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015

  Số hiệu: Số 06-NQ/HU
  Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tam Đảo