ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP HUYỆN TAM ĐẢO CHỦ ĐỘNG THAM MƯU, TỔ CHỨC THỰC HIỆN TOÀN DIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

20/07/2021

Đảng bộ huyện Tam Đảo hiện có hơn 4,1 nghìn đảng viên sinh hoạt tại 31 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong đó, 15 đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy được thành lập ủy ban kiểm tra (UBKT) theo quy định của Điều lệ Đảng, gồm 06 đảng bộ xã, 03 đảng bộ thị trấn, 06 đảng bộ cơ cơ quan, chính quyền, đơn vị sự nghiệp...

Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, 6 tháng đầu năm 2021, UBKT các cấp trong Đảng bộ Huyện đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Đảng; đồng thời chủ động triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng.

 

 

 

UBKT Huyện ủy Tam Đảo họp bàn triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2021,cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 07 tổ chức; giám sát chuyên đề đối với 04 tổ chức và 02 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 04 đảng viên; thi hành kỷ luật 05 đảng viên (khai trừ 01, khiển trách 04). UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức và 07 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 08 tổ chức và 22 đảng viên; kiểm tra 04 tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; nhận, phân loại, xử lý 31 lượt đơn thư các loại theo thẩm quyền...

UBKT các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT năm 2021.Nội dung kiểm tra, giám sát trọng tâm, trọng điểm, bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ.Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ngày càng được nâng lên. Nhiều đơn vị đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tuy nhiên,việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế. Một số cuộc kiểm tra, giám sát còn chậm so với chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác phối hợp của các đơn vị, các ngành chức năng trong việc giải quyết đơn thư chưa nhịp nhàng, kết quả chưa cao. Việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số đảng ủy, chính quyền cấp cơ sở chưa được kịp thời.

Một số cấp ủy, UBKT cơ sở chưa thực sự chú trọng đến việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu cấp trên giao; chưa thực hiện tốt các kết luận sau kiểm tra, giám sát, hoặc chưa tự giác thực hiện để cấp trên phải đôn đốc nhiều. Việc dự sinh hoạt chi bộ và đảng ủy cơ sở đã được tăng cường, nhưng chưa được thường xuyên, chưa đồng đều ở các cấp.

Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế là do cấp ủy và chính quyền các cấp tập trung vào 2 nhiệm vụ quan trọng là phòng chống dịch COVID-19 và tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, việc tham mưu, phối hợp của các cơ quan chuyên môn, việc tổ chức nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là phát hiện dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Một số cấp uỷ cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, nhất là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Chất lượng tham mưu của cán bộ trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Năng lực, trình độ của một số ít cán bộ kiểm tra, nhất là ở một số đơn vị cấp cơ sở còn yếu, ý thức, trách nhiệm và sự cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ chưa cao, chưa dành thời gian nghiên cứu tài liệu nghiệp vụ nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công tác.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, UBKT các cấp huyện Tam Đảo cần tập trung tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Tập trung quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu về ý nghĩa, tác dụng và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát,nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất, dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Hai là: Tổ chức, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.Bổ sung các cuộc kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Nội dung kiểm tra, giám sát phải đảm bảo thiết thực, đúng phương châm "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", "giám sát phải mở rộng", gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác cán bộ; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách, du lịch, dịch vụ, bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Ba là: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường dự sinh hoạt chi bộ, đảng ủy cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức đảng, đảng viên ngay từ cơ sở.

Bốn là: UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30- Điều lệ Đảng, kịp thời xem xét, xử lý những vụ việc nảy sinh ngay từ cơ sở, giải quyết dứt điểm đơn thư, nhất là đơn thư tố cáo có liên quan đến đảng viên là cán bộ diện cấp ủy quản lý;thực hiện tốt công tác dự báo, nắm tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, tình hình đơn thư, để đề ra các giải pháp ngăn chặn kịp thời khuyết điểm, vi phạm nếu có; xem xét, thi hành kỷ luật nghiêm minh; tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 32- Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Năm là: Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo giữa UBKT các cấp trong đảng bộ huyện, và với Huyện ủy, BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và UBKT cấp trên.

Việc UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Đảng, đồng thời chủ động triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng,xây dựng Đảng bộ Huyện trong sạch, vững mạnh. Qua đó, nâng cao uy tín của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra nói riêng, vị thế ngành kiểm tra Đảng nói chung./.

 

Lê Đức Thọ

HUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy

tìm kiếm
WebSite
Google