Nêu cao trách nhiệm của cán bộ đoàn cơ sở, đoàn viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội hiện nay.

25/11/2021

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia công tác xây dựng Đảng vừa là tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ tự thân của Đoàn. Đoàn cơ sở là nền móng hệ thống của Đoàn, tạo nên một khối đoàn kết giữa các đoàn viên và góp phần xây dựng sự gắn bó của đoàn viên, trong đó Chi đoàn dưới cơ sở là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi. Toàn huyện có khoảng 14.637 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong độ tuổi đoàn chiếm khoảng 16% dân số toàn huyện, trong đó số ĐVTN được tập hợp 8.323 đoàn viên, ĐVTN sinh hoạt thường xuyên là 4.851 đoàn viên trong 22 tổ chức cơ sở đoàn với 205 chi đoàn trực thuộc dưới cơ sở. Tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên huyện ổn định, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách,  pháp luật của nhà nước. Thanh niên huyện tích cực chủ động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Là lực lượng tiếp cận nhanh các ứng dụng công nghệ thông tin, văn hóa mới, tri thức nhân loại, nhất là lực lượng sử dụng mạng xã hội đông đảo nhất… song với những ưu điểm, lợi thế trên thì lực lượng thanh niên cũng là lực lượng dễ bị ảnh hưởng những điều xấu từ xã hội. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc sử dụng các trang mạng xã hội (MXH) như facebook, zalo... trên Internet trở nên phổ biến với hầu hết các bạn trẻ. Lượng thông tin mà họ tiếp nhận trên MXH hằng ngày là rất lớn, trong đó có những tin tốt, tin xấu, tin tiêu cực thậm chí là tin giả mạo. Là lực lượng dễ trở thành đối tượng tác động của các thế lực thù địch, với nhiều thủ đoạn thâm độc, tuyên truyền, tác động, hướng lái thanh niên đi ngược lại mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Vì vậy việc nêu cao trách nhiệm của tổ chức đoàn cơ sở, chi đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội hiện nay là rất cần thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiện nay các thế lực thù địch thường sử dụng các âm mưu, thủ đoạn sau:      Thứ nhất, các thế lực thù địch lợi dụng sự lan truyền nhanh chóng của mạng xã hội, sự đa dạng của các kênh truyền tải thông tin (Youtube, Tik tok, Facebook, Zalo, Viber, Instagram…) biến mạng xã hội thành diễn đàn, ra sức đăng tải các bài viết, blog, hình ảnh, clip, thực hiện livestream (phát trực tiếp) nhằm kêu gọi tập hợp lực lượng thanh niên thiếu hiểu biết, tạo dư luận về các vấn đề kinh tế, xã hội từ đó đẩy lên thành các vấn đề chính trị, gây nhiễu loạn thông tin. Tăng cường tuyên truyền những nội dung xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng và Nhà nước, kích động sự thù hằn dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Nhân dân ta. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng internet và các thiết bị kết nối toàn cầu, làm cho các thế lực chống phá bên ngoài có điều kiện tiếp cận sâu vào lực lượng thanh niên, mọi thành phần, mọi địa bàn từ thanh niên ở nông thôn, thành thị đến miền núi vùng sâu; bằng nhiều con đường để tiếp cận thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp, thanh niên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, thanh niên trong lực lượng vũ trang; thanh niên có trình độ cao, sinh viên du học nước ngoài, chuyên gia trẻ, thực tập sinh kỹ thuật cao,… đây là những đối tượng mà các thế lực thù địch tập trung lôi kéo, tác động để mua chuộc và cài cắm vào hệ thống chính trị nước ta, thực hiện leo cao, chui sâu, phá hoại Đảng từ bên trong. Chúng lợi dụng những mặt hạn chế của Đảng và Nhà nước trong quá trình lãnh đạo, quản lý xã hội, khoét sâu những mâu thuẫn, thổi phồng, xuyên tạc nhằm làm suy giảm lòng tin của một bộ phận thanh niên đối với Đảng và Nhà nước. Từ những mâu thuẫn không được giải quyết triệt để, chúng tìm cách tác động, tạo nên những điểm nóng về chính trị xã hội ở trong nước, kết hợp trong - ngoài tạo nên những cuộc cách mạng đường phố, bạo loạn chính trị, lật đổ, tạo lực lượng đối kháng, chống Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Thứ hai, thông qua các phần mềm gián điệp, phát tán các mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin nội bộ, các thế lực thù địch bịa đặt thông tin, tạo kịch bản hoàn hảo, phát tán “thông tin giả”, tung hỏa mù nhằm bôi nhọ, xuyên tạc lịch sử, nói xấu Đảng, Nhà nước và những cán bộ lãnh đạo của ta, nhằm mục đích làm suy giảm uy tín, danh dự của Đảng, Nhà nước, của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tạo cho thanh niên tâm lý hoài nghi, bi quan, khủng hoảng niềm tin, phân vân trong xác định mục tiêu lý tưởng để phấn đấu.

 

Những thủ đoạn thâm độc, tinh vi của các thế lực thù địch đã ảnh hưởng không nhỏ đến một bộ phận thanh niên còn hạn chế về nhận thức, về truyền thông… Một bộ phận thanh niên có biểu hiện phai nhạt về lý tưởng, bị các thế lực thù địch dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc đi vào con đường tiêu cực. Trong khi đó, việc nhận diện chính xác các thế lực thù địch và nhận thức rõ được âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch là điều không phải dễ dàng đối với một bộ phận thanh niên, đối với các tổ chức đoàn cơ sở. Vì vậy, nêu cao trách nhiệm của tổ chức đoàn cơ sở, chi đoàn, đoàn viên thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện cần thực hiện hiệu quả một số nhóm giải pháp sau:

Một là, luôn nâng cao nhận thức chính trị, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tránh nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị. Ðổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị. Ðổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Ðảng ta vận dụng, phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, cần tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong ở mỗi tổ chức đoàn, đoàn viên; lối sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội của đoàn viên thanh niên; biết đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá - đạo đức truyền thống của dân tộc. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Trong đó, chú trọng tuyên truyền Luật An ninh mạng; các quy tắc ứng xử trên môi trường mạng xã hội.

 

Ba là, Tổ chức đoàn các cấp kịp thời, thường xuyên cung cấp thông tin có định hướng cho cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân qua kênh báo cáo viên, tuyên truyền miệng, trang mạng xã hội của đoàn quản lý, truyền thông, sinh hoạt đoàn định kỳ hằng tháng. Chú trọng việc thay đổi cách tiếp cận, cách tuyên truyền đến đoàn viên  thanh niên, người dân bằng cách xây dựng, thiết lập các diễn đàn, fanpage, trang facebook, youtube có nội dung mang tính thời sự hấp dẫn, hay những câu chuyện cảm động, những việc làm tử tế, gương người tốt, việc tốt, hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ... thu hút nhiều người tham gia

Bốn là, tập huấn định kỳ hoặc đột xuất cho đội ngũ báo cáo viên của đoàn, các đồng chí bí thư, phó bí thư đoàn cơ sở, các đồng chí tham gia quản trị, biên tập tin, bài của các trang, nhóm trên Facebook…; cập nhật tình hình mới về các hoạt động chống phá, nâng cao kỹ năng, trình độ quản trị. Kịp thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ giỏi, nòng cốt lực lượng đoàn cơ sở có năng lực tham gia viết bài đấu tranh, phản bác có hiệu quả cao trên mạng xã hội.

Năm là, khi xuất hiện các vụ việc, sự kiện “nóng, nhạy cảm” cần tích cực, khẩn trương, chỉ đạo thống nhất, đồng loạt công tác đấu tranh phản bác trên mạng xã hội và các công cụ truyền thông, gần đây có thể kể đến: Công tác phòng, chống dịch COVID-19, vấn đề tiêm vaccine, vấn đề phức tạp liên quan đến tình hình Biển Đông…

Sáu là, Đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên cần biết trau dồi các kỹ năng hội nhập trong thời kỳ mới, tiếp thu sự phát triển của công nghệ, phát triển bản thân phù hợp với hoàn cảnh gia đình và xã hội.

 

Lưu Văn Sinh - ĐTN

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google