Bài 2: Thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam

25/11/2021

Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, các nước xã hội chủ nghĩa trở thành một hệ thống lớn mạnh, trong đó trụ cột là Liên Xô, thành trì vững chắc của phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới. Đây là thời điểm chủ nghĩa đế quốc nhận thấy không thể ngăn chặn được sự phát triển của phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới bằng biện pháp quân sự. Vì vậy, các học thuyết lần lượt ra đời nhằm lật đổ xã hội chủ nghĩa bằng biện pháp phi quân sự. Quá trình hình thành và phát triển, chiến lược “Diễn biến hòa bình” đã thể hiện tính chất phức tạp, tinh vi nhưng vô cùng nguy hiểm; kết quả đã làm sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Đối với Việt Nam, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đặc biệt sau khi thực hiện đổi mới thành công, nước ta vẫn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch càng tập trung chống phá, mức độ ngày càng gia tăng, tính chất ngày càng nguy hiểm. Với mục tiêu cơ bản là nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ chủ nghĩa xã hội, xoá bỏ độc lập dân tộc của Việt Nam và buộc Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Để thực hiện mục tiêu đó, tư tưởng chỉ đạo của chúng là: Kết hợp “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ với quá trình “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, thúc đẩy “tư nhân hoá kinh tế”, “tự do hoá chính trị”, “phi chính trị hoá” quân đội và công an, từng bước làm “đổi màu”, “biến chất” Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chống toàn diện nhưng tập trung mũi nhọn vào lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, quốc phòng – an ninh, đối ngoại.v.v. Hướng trọng tâm chống phá vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, quân đội, công an và các tầng lớp tri thức, văn nghệ sĩ, thế hệ trẻ. Kích động, chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết, nghi ngờ lẫn nhau, kích thích quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ. Lợi dụng dân chủ, nhân quyền chia rẽ các dân tộc, chia rẽ các tôn giáo, chia rẽ người theo đạo với người không theo đạo, chia rẽ dân với Đảng, Nhà nước, quân đội, công an để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên lĩnh vực chính trị tư tưởng: Các thế lực thù địch thực hiện “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm thay đổi định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối chính trị của Đảng, Nhà nước ta, thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, tự do, dân chủ tư sản; thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam, tạo dựng “ngọn cờ” để tập hợp các lực lượng chống chủ nghĩa xã hội, chống Đảng Cộng sản, làm đối trọng chính trị với Đảng Cộng sản tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Các thế lực thù địch cũng ra sức lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”, “môi trường”, chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền để chống phá Việt Nam, gây sức ép về chính trị đối với Đảng, Nhà nước ta, can thiệp và mặc cả với Việt Nam trong các quan hệ quốc tế. Chúng tập trung chống phá, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam, vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam; triệt để tận dụng những sơ hở trong đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước ta, sẵn sàng can thiệp trắng trợn bằng sức mạnh quân sự để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động chia rẽ nội bộ, xây dựng lực lượng ngầm và tổ chức đảng phái chính trị đối lập; vận động thành lập các tổ chức “hội”, “nhóm” phản động; tổ chức các “chiến dịch” xuyên tạc, đòi xét lại lịch sử nhằm hạ uy tín của Đảng, lôi kéo quần chúng chống Đảng…

Trên lĩnh vực kinh tế: Các thế lực thù địch sử dụng kinh tế để lũng đoạn nền kinh tế Việt Nam, chuyển hóa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam đi theo quỹ đạo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và từ chuyển hóa về kinh tế tiến tới chuyển hóa về chính trị. Thông qua các hoạt động đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế để đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân, từng bước làm mất vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước, qua đó làm biến đổi dần cơ sở kinh tế - xã hội của chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng các khoản viện trợ kinh tế, cho vay ưu đãi, hiệp định thương mại và các quan hệ kinh tế khác để gây sức ép về chính trị, can thiệp nội bộ, từng bước chuyển hóa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

Trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa: Các thế lực thù địch tập trung mọi cố gắng để chứng minh sự “lỗi thời”, phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Chúng còn vu cáo Đảng ta đã “đem chủ nghĩa Mác - Lênin áp dụng máy móc, gượng ép vào Việt Nam”, đồng thời quảng cáo cho mô hình “xã hội dân chủ”, “xã hội dân sự” và khả năng đi theo “con đường thứ ba” phi xã hội chủ nghĩa, “đi dưới hai làn đạn”. Chúng tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người, tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; chúng cũng cố tình cho rằng “con đường Bác Hồ đã chọn là con đường dân tộc, không phải chủ nghĩa xã hội” và “không có ảnh hưởng của tư tưởng Mác - Lênin”. Hiện nay, các thế lực thù địch đang ráo riết chỉ đạo, phối hợp các lực lượng trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phản tuyên truyền, trắng trợn vu cáo, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng nhằm đổi trắng thay đen, lẫn lộn giữa công và tội, giữa người cách mạng và kẻ phản dân, hạ bệ thần tượng và các nhân vật lịch sử. Chúng xuyên tạc, bôi đen giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa; đồng thời, du nhập văn hóa, đạo đức, lối sống tư sản, làm mất bản sắc văn hóa Việt Nam, làm phai mờ các giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng, biến Việt Nam thành “thuộc địa văn hóa”, dùng “đòn văn hóa” để tiến công về chính trị, chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, các lực lượng phản động bên trong và bên ngoài phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa một số lượng lớn tài liệu, sách báo, tờ rơi, băng hình, băng nhạc có nội dung phản động, đồi trụy vào nước ta; trên mạng Internet, mạng xã hội, chúng đưa nhiều thông tin sai lệch, bịa đặt, độc hại để nhiều người có thể truy cập, qua đó tác động rất xấu đến nhận thức, tình cảm, văn hóa, lối sống của một bộ phận cư dân mạng.

Trên lĩnh vực xã hội: Mục đích của các thế lực thù địch là làm cho xã hội Việt Nam rối loạn và mất ổn định về mọi mặt, chúng ra sức tuyên truyền, kích động, gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng, nhân dân với quân đội, công an, chia rẽ các vùng, miền; làm sâu sắc thêm quá trình phân hóa giai  cấp, phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, phá vỡ sự thống nhất đất nước và sự đồng thuận của xã hội, gây hoang mang, dao động miền tin trong các tầng lớp nhân dân vào con đường xã hội chủ nghĩa. Chúng sử dụng bọn phản động người Việt Nam ở nước ngoài móc nối với các tổ chức phản động trong các tôn giáo, dân tộc ở trong nước để can thiệp vào công việc nội bộ, đe dọa an ninh quốc gia; chủ trương “tôn giáo hóa các dân tộc thiểu số”, hỗ trợ, kích động các đối tượng cực đoan, phản động tôn giáo trong nước phát triển lực lượng và tổ chức các hoạt động chống phá chính quyền, tạo ra nhiều “điểm nóng” để gây bất ổn về chính trị - xã hội, qua đó tạo dựng các “nguyên cớ” trong các lĩnh vực này để gây rối, bạo loạn.

Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Mục đích của chúng là làm suy yếu tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sức mạnh chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, làm suy yếu lực lượng vũ trang; phủ nhận, xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân của Đảng, tuyệt đối hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế, coi nhẹ, buông lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đề cao thuyết “vũ khí luận” trong điều kiện mới, coi nhẹ yếu tố chính trị tinh thần, gây chia rẽ mất đoàn kết giữa Đảng với quân đội, quân đội với nhân dân và công an… Đặc biệt, bằng việc thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội, “vô hiệu hóa” các lực lượng vũ trang, tách quân đội và công an ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó sử dụng quân đội và công an vào các mục đích chính trị phản động chống lại Đảng, chống lại nhân dân, chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng thường ve vãn, móc nối, mời gọi, lôi kéo ta tham gia các hoạt động hợp tác quân sự để thành lập cái gọi là “khối phòng vệ tập thể” nhằm thúc đẩy Việt Nam tham gia liên minh quân sự hoặc đồng ý cho nước ngoài lập căn cứ quân sự tại Việt Nam; đồng thời, chủ trương thông qua liên kết làm ăn kinh tế với doanh nghiệp, đơn vị quân đội và hợp tác đào tạo để xâm nhập vào các lĩnh vực quân sự nhằm khai thác tin tức tình báo, chuyển giao công nghệ lạc hậu và chuyển hóa về chính trị…

Trên lĩnh vực đối ngoại: Lợi dụng Việt Nam mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng quan hệ với nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới, các thế lực thù địch âm mưu dùng các hoạt động ngoại giao để hướng Việt Nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Chúng tìm cách cản trở những dự án đầu tư quốc tế vào Việt Nam; tuyên truyền gây chia rẽ Việt Nam với các nước, đặc biệt là gây chia rẽ Việt Nam với Trung Quốc, với Lào và Campuchia; hạ thấp vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế; mặt khác, âm mưu mua chuộc, lôi kéo Việt Nam bằng các khoản đầu tư, viện trợ, giúp đỡ về kinh tế nhằm từng bước chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam theo hướng tư bản chủ nghĩa.

Với mục tiêu nhất quán chống phá cách mạng Việt Nam đến cùng, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các thế lực thù địch đã và đang sử dụng những thủ đoạn rất thâm độc, nguy hiểm. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, để thích ứng với tình hình quốc tế và Việt Nam, họ đã tiến hành những thủ đoạn đa dạng và vì thế càng nguy hiểm hơn.      

Thứ nhất, thực hiện điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng tăng cường hợp tác nhiều mặt để thâm nhập, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam. Họ giảm tối đa và không đi sâu vào các vấn đề, lĩnh vực tạo ra sự căng thẳng trong quan hệ với Việt Nam, nhưng thông qua mở rộng quan hệ trên các lĩnh vực để thâm nhập sâu hơn, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Họ tăng cường hợp tác quân sự, quốc phòng, kinh tế - thương mại, xúc tiến đầu tư có điều kiện để tác động, hướng lái, gây sức ép Việt Nam thay đổi cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo tiền đề cho sự thay đổi chế độ chính trị. Sự chuyển hướng này nhằm thực hiện kịch bản “dân chủ” ở nước ta; tác động vào chính sách ngoại giao của Việt Nam theo ý đồ của họ. Thông qua ngoại giao để tiếp cận hỗ trợ những phần tử “có tư tưởng thân phương Tây”, từ đó tạo ra những đột biến trong “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại với các hình thức giao lưu, trao đổi, tiếp xúc để quảng bá hình ảnh “ngoại giao thân thiện” kiểu phương Tây; tiếp cận sâu hơn, xâm nhập ngầm bằng các thủ đoạn tình báo để “chuyển hóa” Việt Nam, cản trở các đối tác đang và sẽ đến đầu tư ở Việt Nam. Đồng thời, tìm mọi cách làm cho Việt Nam bị mất cân bằng chiến lược trong quan hệ với các nước lớn, kích động mâu thuẫn quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng và ASEAN; tìm mọi cách phá vỡ mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào, chia rẽ quan hệ Việt Nam – Cam-pu-chia, quan hệ đối tác chiến lược Việt - Trung, Việt - Nga… hòng cô lập Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ hai, tăng cường hoạt động xâm nhập, móc nối nhằm đẩy nhanh tiến trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Việt Nam. Để thực hiện mưu đồ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, họ ra sức tranh thủ lợi dụng những phần tử thoái hóa, bất mãn, định kiến với chế độ ở trong nước, ngấm ngầm nhen nhóm, tổ chức xây dựng lực lượng, tổ chức chính trị; đồng thời coi đó là lực lượng nòng cốt, có tính quyết định cho việc chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam. Một mặt, họ sử dụng những thủ đoạn nham hiểm, thâm độc, như: mua chuộc, lôi kéo, kích động tâm lý… nhằm làm như trong nội bộ ta có phe này, phái nọ để từng bước phá vỡ sự đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng, Nhà nước và trong xã hội. Mặt khác, lợi dụng những kẻ bất mãn, thoái hóa, biến chất, cơ hội chính trị, chống đối chính quyền và những bức xúc trong đời sống xã hội để tuyên truyền xuyên tạc hoặc thổi phồng những hạn chế, tiêu cực nhằm kích động nhân dân tụ tập, biểu tình, gây rối, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Họ âm mưu chia rẽ Đảng, chính quyền các cấp với lực lượng vũ trang và nhân dân; hỗ trợ, thúc đẩy các lực lượng đối lập hoạt động chống phá, hòng làm thay đổi nền tảng tư tưởng, gây mất ổn định chính trị, xã hội. Họ thực hiện mưu đồ này một cách thường xuyên, nhưng tập trung vào thời điểm tổ chức đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước. Thủ đoạn thường dùng của họ là lôi kéo, mua chuộc những cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, nhất là số cán bộ bị kỷ luật hoặc có mặt chưa đồng thuận với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để “góp ý, hiến kế với Đảng”, “thư ngỏ”, “thư khẩn”, “đối thoại”, “sáng kiến pháp luật”, “tham gia đấu tranh chống tham nhũng”.… từ đó thổi phồng khuyết điểm, những khó khăn, thiếu thốn, thiệt thòi về lợi ích so với đội ngũ cán bộ đương chức để kích động, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ngoài ta, họ còn dùng nhiều thủ đoạn bỉ ổi hòng tạo ra các thế hệ thanh niên, sinh viên Việt Nam bàng quan, thờ ơ với những vấn đề thời cuộc; lãnh cảm chính trị, không quan tâm đến mục tiêu, lý tưởng của Đảng, v.v.

Thứ ba, đẩy mạnh xâm nhập, tác động, hướng lái truyền thông Việt Nam theo ý đồ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là mưu đồ “dân chủ hóa” truyền thông, tức là đưa “dân chủ” vào truyền thông của Nhà nước, thúc đẩy sự mở rộng và phát triển của hệ thống truyền thông phi chính thống. Vì lĩnh vực này quan trọng, tác động lớn đến đời sống xã hội, lại khó kiểm soát, kiểm duyệt đối với các cơ quan quản lý nhà nước, nên là một trong những mục tiêu trọng điểm để họ triệt để lợi dụng trong quá trình chống phá cách mạng nước ta. Để đạt được mục đích, họ đã sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại với một khối lượng lớn các đài phát thanh, loại hình sách, báo chí và các phương tiện thông tin tuyên truyền khác của phương Tây, của bọn phản động người Việt lưu vong để đưa tin, xuyên tạc tình hình Việt Nam. Triệt để sử dụng các trang mạng xã hội để tạo dư luận và kích động đòi quyền “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận”, đòi lập báo chí tư nhân; lái báo chí, truyền thông tách khỏi sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, hoạt động theo ý đồ của các thế lực thù địch. Tận dụng tối đa tiềm lực và sức mạnh của báo chí, truyền thông bên ngoài, mạng xã hội để “lấn át” báo chí, truyền thông trong nước; tiếp cận, mời chào, lôi kéo giới báo chí truyền thông Việt Nam, tác động “chuyển hóa” họ xa dần tôn chỉ, mục đích và định hướng báo chí của Đảng, chạy theo xu hướng thương mại; tự do, cổ vũ, khuyến khích việc lập các trang mạng, facebook, blog… tràn lan, khó kiểm soát. Lợi dụng ưu thế của in-tơ-nét để xây dựng hàng loạt các trang thông tin, các blog có nội dung kích động, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Điều đáng quan ngại, phần lớn số người sử dụng in-tơ-nét ở nước ta hiện nay và trong thời gian tới là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, nên những thông tin xấu độc dễ làm cho lớp trẻ nhìn lệch lạc về lịch sử, xã hội và chủ trương, đường lối của Đảng; bị lung lạc niềm tin và có những hành động đi ngược lại lợi ích của dân tộc và nhân dân, tiếp tay cho các thế lực thù địch, chống Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa.Họ đẩy mạnh việc làm giả các website, blog mạo danh các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng… để lừa bịp dư luận, tạo độ tin cậy cho người đọc và thu hút người truy cập. Sau một thời gian, khi đã thu hút một số lượng lớn người truy cập, chúng cài dần các thông tin xấu độc, theo tỷ lệ tăng dần cả về số lượng và mức độ bịa đặt, bóp méo sự thật, làm cho người đọc lúng túng trong việc tiếp nhận thông tin, dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc và hành vi sai trái. Đặc biệt, chúng triệt để sử dụng thủ đoạn dùng mạng xã hội, để nhanh chóng kết nối thành viên, truyền bá tư tưởng phản động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân; tung tin bịa đặt, gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội, nhất là trước các vấn đề nhạy cảm.

Thứ tư, ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo để “chuyển hóa” Việt Nam. Đây là một “ngón đòn” thâm độc được họ tập trung thực hiện. Họ xác định giáo dục - đào tạo là một trong những mũi đột phá, là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để thực hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lái nền giáo dục Việt Nam đi theo quỹ đạo của phương Tây. Để thực hiện mưu đồ này, họ thực hiện chính sách hai mặt: Một mặt mở chiến dịch xuyên tạc, phủ nhận thành quả của nền giáo dục - đào tạo Việt Nam, cho rằng nguyên nhân sâu xa và căn bản nhất của tình trạng này là do sự sai lầm trong đường lối lãnh đạo công tác giáo dục - đào tạo của Đảng, sự yếu kém trong quản lý của Nhà nước ta. Đây là cái cớ để họ kêu gọi phải thay đổi hiện trạng nền giáo dục Việt Nam bằng con đường mới “sáng sủa Tây học”. Mặt khác, tiếp tục ra sức quảng bá, tô vẽ, khuếch trương nền giáo dục phương Tây, coi đó là điểm đến lý tưởng, con đường duy nhất để thế hệ trẻ Việt Nam có điều kiện làm “rạng rỡ tương lai, mở mang tiền đồ của đất nước”. Họ tăng cường sử dụng các thủ đoạn “câu khách” như: tổ chức các hội thảo, tọa đàm, triển lãm du học, tham quan các trường đại học danh tiếng... nhằm thu hút sinh viên Việt Nam du học tạo ra một “thế hệ cán bộ thân phương Tây”, để sau này nắm dần các cương vị trọng yếu trong nền kinh tế - xã hội và thậm chí trong hệ thống chính trị. Nguy hiểm hơn, họ còn đòi loại bỏ các môn lý luận Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi chương trình đào tạo; giảng viên, sinh viên được tự do về tư tưởng, không bị chi phối hoặc phụ thuộc vào bất cứ hệ tư tưởng nào, qua đó phục vụ cho mưu đồ chính trị của họ.

Thứ năm, tiếp tục gia tăng các hoạt động nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Mục đích không có gì khác hơn của họ là làm cho lực lượng vũ trang ta mất phương hướng chính trị, từ bỏ mục tiêu chiến đấu, bị vô hiệu hóa. Trước đây họ đã sử dụng, hiện nay và thời gian tới thủ đoạn này càng được triệt để sử dụng với tần xuất và mưu mô ngày càng quyết liệt hơn, hòng vô hiệu hóa, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam. Trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, chúng ra sức tuyên truyền phủ nhận quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về giai cấp và đấu tranh giai cấp; xuyên tạc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối quân sự của Đảng ta; làm lu mờ bản chất, truyền thống của Quân đội, Công an; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ, làm mất phương hướng chính trị, mục tiêu chiến đấu của lực lượng vũ trang. Đồng thời, ra sức công kích phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với lực lượng vũ trang; đòi xóa bỏ hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cùng hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong Quân đội. Chúng xuyên tạc các sự kiện lịch sử có Quân đội tham gia; thổi phồng khuyết điểm của một vài cá nhân, đơn vị Quân đội, Công an,… hòng làm mất uy tín của Quân đội, Công an. Bằng những hoạt động tinh vi, xảo quyệt, chúng thâm nhập, móc nối, cài cắm người có tư tưởng chống đối vào Quân đội, Công an; triệt để lợi dụng mặt trái của kinh tế thị trường, tệ nạn xã hội, những hiện tượng tiêu cực để xuyên tạc truyền thống, bản chất cách mạng của Quân đội, Công an làm phai nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, Công an nhân dân, v.v.

Những biểu hiện trên đây tuy không hoàn toàn là những thủ đoạn mới trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhưng về cơ bản đó là những dấu hiệu đặc trưng, nổi bật nhất, thể hiện tính chất tinh vi, xảo quyệt và sự nguy hiểm, thâm độc của nó đã và đang không ngừng tăng lên. Vì vậy, chúng ta phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, bình tĩnh xem xét, phân tích, để vạch trần bản chất và có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Tuyệt đối không được mơ hồ, mất cảnh giác, dẫn tới bị động, lúng túng trong cuộc chiến “không khói súng” nhưng đầy cam go, quyết liệt này.

Nguyễn Trọng Tuấn

tìm kiếm
WebSite
Google