Phát huy vai trò Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn huyện

19/11/2021

Nhằm mở rộng hành lang pháp lý, phát huy dân chủ ở cơ sở, những năm qua, Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng (TTND, GSĐTCĐ) đã trở thành cánh tay đắc lực cùng chính quyền, cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn nhiều sai phạm. Trong thời gian qua, Ban TTND, GSĐTCĐ đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng đô thị văn minh, phát triển.

Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là một trong những hình thức giám sát quan trọng của MTTQ ở cơ sở, nhằm phát huy dân chủ trực tiếp, động viên nhân dân thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc chấp hành, thực hiện chủ trương, chính sách của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng để đảm bảo đời sống pháp lý, giữ vững sự ổn định ngay từ cơ sở. Đến nay, trên địa bàn huyện có 9 Ban Thanh tra nhân dân và 9 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong năm 2021, MTTQ các cấp đã phối hợp với tổ chức thành viên và các ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCĐ; thực hiện 3 cuộc giám sát của Ban TTND và 3 cuộc GSĐTCĐ. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của đông đảo người dân, được dư luận xã hội quan tâm, như việc thực thi chính sách, pháp luật của chính quyền, các chương trình dự án, công tác quy hoạch, huy động sức dân trong xây dựng cống rãnh thoát nước thải; việc thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công; việc thi công các công trình kết cấu hạ tầng ở địa phương; giám sát bình xét hộ nghèo, giám sát bầu cử ...Qua đó, đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết các vụ việc có liên quan.

 Hoạt động giám sát cộng đồng đã góp phần nâng cao chất lượng các công trình ở xã Hồ Sơn

Xã Hồ Sơn được công nhận xã nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện vào năm 2013, từ đó đến nay, xã tiếp tục xây dựng, hoàn thành các tiêu chí  NTM nâng cao, phấn đấu hết năm 2021,  xã Hồ Sơn sẽ hoàn thành xã NTM nâng cao theo các tiêu chí của vùng đồng bằng Sông Hồng. Ban TTND và GSĐTCCĐ xã Hồ Sơn phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn như: trường học, nhà văn hóa thôn, giao thông nông thôn, bê tông hóa kênh mương, huy động sức dân trong xây dựng hơn 4 km cống rãnh thoát nước thải và các công trình phúc lợi khác.

Bên cạnh giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Ban TTND và GSĐTCĐ xã Hồ Sơn đã chủ động, nêu cao vai trò, trách nhiệm giám sát tất cả các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, chống tham ô, lãng phí, thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Trong thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, khó lường,  Nghị quyết 68 đã khẳng định tính ưu việt, thời sự, thiết thực, thể hiện cụ thể ở trong số 12 nhóm chính sách hỗ trợ thì có 7 chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho các đối tượng; mở rộng nhóm đối tượng được hỗ trợ so với gói hỗ trợ trước, trong đó có nhóm đối tượng lao động phi chính thức, lao động không có giao kết hợp đồng. Chính vì vậy, vai trò của Ban Thanh tra nhân, ban giám sát đầu tư cộng đồng cũng đã tích cực tham gia giám sát việc triển thực hiện theo Nghị quyết 68 trên địa bàn. Thông qua giám sát nhằm đảm bảo chính sách được triển khai kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng, sao cho các đối tượng được hưởng hỗ trợ nhanh nhất; Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, mong muốn chính đáng của người dân ở địa bàn cơ sở, phát hiện cả mặt được và chưa được của chính sách, những bất cập trong quá trình thực hiện để có kiến nghị, chấn chỉnh kịp thời; phát hiện, biểu dương kịp thời những hành động tốt, cao đẹp của các cấp, các ngành, các lực lượng trong tham gia phòng, chống dịch. Tính đến nay, trên địa bàn xã Hồ Sơn đã thực hiện hỗ  trợ 81 trường hợp hộ gia đình, cá nhân theo Nghị quyết 68 với tổng số tiền 126.000.000 đồng. Các đối tượng được nhận hỗ trợ đều đảm bảo theo đúng quy định.

Ông Trần Văn Sáu - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Hồ Sơn cho biết: “Ban TTND của xã có 9 người, thành viên chủ yếu là chi hội trưởng CCB ở các thôn dân cư trên địa bàn; Ban  GSĐTCCĐ được thành lập ở mỗi thôn với 5-6 thành viên được nhân dân các thôn bầu chọn lên. Ban hoạt động theo nhiệm kỳ của thôn (2,5 năm). Sau khi thành lập, ban đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động hàng năm và duy trì thường xuyên chế độ sinh hoạt hàng tháng, quý, năm; nắm bắt kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, Ban đã thực hiện giám sát cụ thể, chi tiết trên các lĩnh vực như: thu, chi, sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp xây dựng NTM; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tham gia giám sát hoạt động của UBND và HĐND xã; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, bình chọn các đối tượng nghèo đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết"; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thi công các công trình có vốn đầu tư của Nhà nước và của nhân dân đóng góp; công tác bồi thường , giải phóng mặt bằng; chi trả chế độ chính sách của Nhà nước đối với các đối tượng chính sách; thu, chi, quyết toán ngân sách, quản lý các khoản đóng góp của nhân dân.

 Kết quả hoạt động của Ban TTND và GSĐTCĐ đã góp phần hạn chế các sai phạm trong quá trình thi công các công trình, dự án trên địa bàn xã. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi” ngày càng lan tỏa và đi vào cuộc sống. Từ đó các nhà thầu, đơn vị thi công cũng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công các công trình trên địa bàn. Thông qua giám sát, Ban TTND và GSĐTCCĐ xã đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

 Hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ đã góp phần thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò làm chủ của người dân; giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ; củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng tinh thần đoàn kết, góp phần, giữ vững an ninh, trật tự tại các địa phương. Để tăng cường hoạt động của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ trong thời gian tới trên địa bàn cần thực hiện một số giải pháp như:

Một là, Ủy ban MTTQ các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, vai trò, nhiệm vụ của TTND và GSĐTCCĐ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên công chức và nhân dân về công tác này; tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tăng cường vai trò của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đó có các văn bản về TTND và GSĐTCCĐ.

Hai là, Uỷ ban MTTQ các cấp chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ hoạt động. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, chăm lo kiện toàn tổ chức, định hướng hoạt động cho TTND, GSĐTCCĐ.

Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nói chung và cấp cơ sở nói riêng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Để công tác giám sát ở cơ sở đạt hiệu quả thì phải thường xuyên chăm lo đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thành viên của Ban TTND, ban GSĐTCCĐ.

Bốn là, song song với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, cần tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Uỷ ban MTTQ các cấp, Ban công tác Mặt trận, làm cơ sở nâng cao công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền. Đồng thời, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương để lựa chọn nội dung giám sát cho phù hợp và đúng chức năng, quyền hạn của Ban TTDN và GSĐTCCĐ và được xem như là một hình thức giám sát trực tiếp của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng chính quyền.

Năm là, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác TTND, GSĐTCCĐ; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban TTDN và GSĐTCCĐ.

Sáu là, kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cần công khai dự án, thông tin, tài liệu liên quan đến dự án… tạo điều kiện để Ban GSĐTCCĐ hoạt động theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật…/.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google