Huyện ủy Tam Đảo tăng cường giải pháp đấu tranh, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên

12/11/2021

Những năm qua, Huyện ủy Tam Đảo đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một trong những giải pháp được chú trọng là đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tính đến hết tháng 9/2021, Đảng bộ huyện có 4.182 đảng viên sinh hoạt trong 7 loại hình tổ chức cơ sở đảng: xã, thị trấn, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sự nghiệp và cơ quan hành chính. Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Chương trình hành động và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo cấp ủy các cấp thực hiện Nghị quyết, đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung vào các nhiệm vụ mang tính cấp bách và thường xuyên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ phải được tiến hành thường xuyên trong từng tổ chức đảng, ở mỗi cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên tích cực rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đại đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện đều có lập trường tư tưởng vững vàng, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; đồng thuận với chủ trương và định hướng phát triển của huyện. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ có ý thức học tập, rèn luyện, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Đồng thời, giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng bộ huyện đã sớm nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một số cán bộ, đảng viên. Cụ thể: Đảng viên không chấp hành nghiêm việc sinh hoạt chi bộ, không thực hiện nhiệm vụ đảng viên, không gương mẫu trong công tác, thiếu trách nhiệm, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; chất lượng bài thu hoạch sau học tập, quán triệt Nghị quyết của một số đảng viên; một số bản cam kết và liên hệ thực tiễn bản thân chưa gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. Một số đảng viên vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong tự phê bình, phê bình còn có tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên còn nể nang, ngại va chạm. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên chậm cụ thể hoá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện; một số nội dung chưa cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết chưa được nhiều. Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị có lúc, có việc chưa thể hiện vai trò gương mẫu nói đi đôi với làm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)…

Nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 77 tập thể và cá nhân: Năm 2016 Ban Thường vụ gợi ý kiểm điểm 13 tập thể và cá nhân; năm 2017 gợi ý kiểm điểm 05 tập thể và cá nhân; năm 2018 gợi ý kiểm điểm 23 tập thể và cá nhân; năm 2019 gợi ý kiểm điểm 14 tập thể và cá nhân; năm 2020 gợi ý kiểm điểm 22 tập thể và cá nhân. Nội dung gợi ý kiểm điểm chủ yếu tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, Huyện ủy Tam Đảo, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp xử lý kỷ luật các trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Từ năm 2016 đến nay Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 01 tập thể, 08 cá nhân, trong đó có 04 đồng chí là Huyện ủy viên; tổ chức thực hiện kiểm tra đối với 53 tổ chức và 59 đảng viên; giám sát 15 cuộc đối với 29 tổ chức. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 09 tổ chức và 20 đảng viên; tổ chức thực hiện kiểm tra với 94 tổ chức; giám sát 84 cuộc đối với 99 tổ chức và 194 đảng viên. Cấp ủy cơ sở thực hiện 44 cuộc kiểm tra đối với 44 tổ chức và 3 cá nhân; thực hiện 56 cuộc giám sát đối với 56 tổ chức và 2 cá nhân.

Để công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên có hiệu quả đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Cùng với việc tiếp tục triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện tốt 04 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là: Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.      

Hai là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các các cấp. Đổi mới phong cách làm việc; nội dung, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng xây dựng ban hành nghị quyết, năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết. Xác định rõ mối quan hệ, trách nhiệm cá nhân. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình, phê bình theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Khắc phục tình trạng né tránh, nể nang, ngại va chạm… Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách.

Ba là: Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Bên cạnh kiểm tra, giám sát theo chương trình cần kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên có khuyết điểm, hạn chế hoặc không hoàn thành nhiệm vụ… Đấu tranh các biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng…

Vũ Thị Ngân - Ban Tổ chức Huyện ủy

 

tìm kiếm
WebSite
Google