Thực hiện kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn

08/11/2021

Để phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường kỷ luật công vụ, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời ghi nhận, biểu dương các đơn vị làm tốt; kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời sớm phát hiện những hạn chế, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cấp thẩm quyền điều chỉnh kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về hoạt động, quản lý, chấp hành, điều hành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ đối với người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo đó từ ngày 01/11/2021 cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh ổn định, Đoàn kiểm tra của tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra đột suất tại các cơ quan đơn vị về:Việc chỉ đạo, điều hành và ban hành các văn bản của các cơ quan, đơn vị để tổ chức, triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 thuộc lĩnh vực, địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. Việc tuyên truyền, quán triệt về phòng, chống dịch Covid-19. Phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trực và việc xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức các hoạt động dịch vụ công trực tuyến; việc phân công, bố trí nhân lực, người lao động bảo đảm phục vụ cho các hoạt động của người dân và doanh nghiệp.Thực hiện quy định về phòng dịch tại nơi làm việc và việc thành lập các đoàn kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Chấp hành chế độ thông tin báo cáo về Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Kiến nghị của các đơn vị về cơ chế, chính sách, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị và trên địa bàn.

Trước mắt trong tháng 11 và tháng 12/2021, Đoàn sẽ thực hiện  kiểm tra 100% các sở, ban ngành; 100% UBND các huyện, thành phố; 50% đơn vị cấp xã các thuộc thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, huyện Sông Lô; 30% các đơn vị cấp xã thuộc các huyện Tam Đảo, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là nhằm thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra đối với các đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trách nhiệm thực thi công vụ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm đối với việc thực thi trách nhiệm công vụ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý.Thực hiện ngay việc thành lập tủ thuốc của cơ quan, đơn vị; tự test nhanh Covid-19 theo mẫu gộp xác xuất hàng tuần đối với 3-5% số lượng cán bộ, nhân viên và khách đến làm việc, thực hiện nghiêm việc "tự kiểm soát dịch bệnh" tại đơn vị mình theo hướng dẫn của Sở Y tế.../.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google