Huyện Tam Đảo hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm 2021

14/10/2021

Tam Đảo là huyện miền núi có hơn 80 nghìn người sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 45%. Đảng bộ huyện Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Tam Đảo luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao các cấp ủy Đảng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên.

Năm 2021 Đảng bộ huyện Tam Đảo được giao nhiệm vụ kết nạp 150 đảng viên. Để đạt mục tiêu về kết nạp đảng viên, Huyện ủy Tam Đảo đã thành lập Ban chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Bí thư Huyện ủy là Trưởng Ban chỉ đạo. Trên cơ sở đó Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên ở nông thôn, đặc biệt là kết nạp đảng viên ở vùng đồng bào DTTS cho các hội viên, đoàn viên.

 Trên cơ sở chỉ tiêu được huyện giao, các cấp ủy Đảng xác định rõ kế hoạch phát triển Đảng, chủ động làm tốt công tác phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú, để tạo nguồn. Một trong những giải pháp được các cấp ủy Đảng chú trọng đó là kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên được thực hiện cụ thể, sát với tình hình thực tiễn từng địa phương. Để tạo điều kiện cho các quần chúng ưu tú ở các địa phương tham gia các lớp tìm hiểu, nâng cao nhận thức về Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện đã phối hợp với các Đảng ủy các địa phương mở các lớp cảm tình đảng tại các địa phương, thực hiện học vào ngày nghỉ.

Đồng thời, giao chỉ tiêu kết nạp Đảng cho từng chi, Đảng bộ, trong đó, chú trọng công tác xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên trong công nhân và phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong thời gian qua Huyện ủy Tam Đảo đã thành lập mới được 02 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Ngoài việc quan tâm kết hợp giữa công tác kết nạp đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư.

Với việc triển khai nhiều giải pháp trong công tác kết nạp Đảng, tính đến tháng 10 năm 2021, huyện Tam Đảo đã kết nạp 161 đảng viên mới, đạt 107,3%  chỉ tiêu được giao năm 2021./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google