Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi (giai đoạn 2021-2025)

23/07/2021

Để nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Từng bước giảm cơ bản loại tội phạm này trong khu vực nhà trường và tại cộng đồng khu dân cư ở địa bàn trọng điểm, góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói chung, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

UBND huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi (giai đoạn 2021-2025) trên địa bàn huyện. Trong đó UBND huyện yêu cầu việc triển khai kế hoạch phải gắn với các chương trình, kế hoạch của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi đến năm 2025. Các cơ quan, đơn vị địa phương xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, kiểm soát thông tin tuyên truyền, truyền thông giữa các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức xã hội trong việc thực hiện kế hoạch này. Thường xuyên thay đổi nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện trong công tác tuyên truyền, truyền thông cho phù hợp với đặc điểm của từng giai đoạn, từng đối tượng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung tuyên truyền tập trung về phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác phòng, chống xâm hại trẻ em;  Hướng dẫn, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật; phổ biến rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của lực lượng Công an và các lực lượng chức năng khác, hòm thư tiếp nhận tố giác tội phạm để tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, tại các cơ quan, tổ chức, khu dân cư; Cảnh báo phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, trên phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các phương tiện truyền thông tại cơ sở để mỗi người dân biết, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm, phối hợp giúp lực lượng Công an trong công tác điều tra, xử lý loại tội phạm này.

 

Hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: băng zôn, pano, áp phích, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, các hình thức truyền thông mới trên các ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, mạng viễn thông,... góp phần cảnh báo, tạo chuyển biến rõ rệt, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Đặc biệt chú ý các địa bàn trọng điểm, khu vực nông thôn, khó khăn về kinh tế./.

Hải Yến

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google