THÔNG BÁO Chương trình lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện đi thăm và động viên các Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012

31/05/2012

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TAM ĐẢO

  Số: 40/TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Tam Đảo, ngày 31   tháng 5  năm 2012


THÔNG BÁO

  Chương trình lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện đi thăm và

  động viên các Hội  đồng  thi tốt  nghiệp THPT năm học 2011-2012

Thực hiện chương trình công tác của UBND huyện, ngày 01/6/2012 UBND huyện tổ chức các đoàn đi thăm các Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

* Thời gian: Xuất phát từ UBND huyện từ 8 giờ 30, thứ Sáu, ngày 01/6/2012. 

* Địa điểm đi thăm và thành phần các đoàn:  

Đoàn I: Thăm Hội đồng thi tốt nghiệp tại trường THPT Tam Đảo

1.Trưởng đoàn: Đ/c Phạm Quang Nguyên - Chủ tịch UBND huyện;

2.Đ/c Nguyễn Hồng Hiệp - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;

3. Đ/c Nguyễn Văn Chương - Trưởng phòng GD- ĐT huyện;

4.Đ/c Trần Thái Sơn – Chánh Văn phòng UBND huyện. 

Đoàn II: Thăm động viên Hội đồng thi tốt nghiệp trường THPT Tam Đảo II.

1.Trưởng đoàn: Đ/c Lưu Đức Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện;

2.Đ/c Trương Văn Lừu - Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ;

3. Đ/c Khổng Đình Ngôn - Trưởng phòng Nội vụ huyện;

4. Đ/c Phạm Thị Lan Hương - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện.

Giao Văn phòng UBND huyện phối hợp với VP Huyện uỷ bố trí xe đưa đón các đoàn; chuẩn bị hoa, quà để 02 đoàn thăm tặng; Cổng  thông tin điện  tử phối hợp với Đài truyền thanh cử phóng viên đưa tin và ghi hình; Phòng GD&ĐT thông báo kịp thời tới 02 trường THPT Tam Đảo I và THPT Tam Đảo II để bố trí đón tiếp./.

Nơi nhận:

- TT UBND huyện;

- Các thành viên 02 đoàn;

- Chánh VPHU, UBND huyện;

- Đài Truyền thanh huyện;

- Cổng thông tin điện tử huyện;

- Phòng GD-ĐT;

- Các trường: THPT Tam Đảo I; THPT Tam Đảo II;

- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Lương Ninh Phúc

 Tải văn bản ở file đính kèm!

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào