Hội Bảo trợ tàn tật và trẻ em mồ côi

07/08/2013

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điện thoại:

Email:

 

Nguyễn Thị Sinh

Chủ tịch Hội

Điện Thoại:

Email:


Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

1. Hội đại diện quyền và lợi ích hp pháp của hội viên và hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tt, trẻ mồ côi theo quy định của pháp luật.

2. Tập hợp đoàn kết, tuyên truyền, vận động các tchức, công dân Việt Nam nâng cao trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thng nhân ái của dân tộc, đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ, tạo điều kiện và động viên người khuyết tật và trẻ mồ côi hòa nhập cộng đồng, thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân.

 

 

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người khuyết tật, trẻ mồ côi.

2. Tchức các hoạt động và vận động các tchức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn có điều kiện cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.

3. Tham gia với các cơ quan nhà nước xây dựng, sửa đi, bsung các cơ chế, chính sách liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Tham gia chương trình, dự án, tư vấn, phản biện và giám định xã hội do cơ quan nhà nước yêu cu theo quy định của pháp luật.

4. Mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện vì lợi ích của người khuyết tật và trẻ mồ côi trên nguyên tắc bình đng, tôn trọng lẫn nhau và theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận.

5. Phối hợp hoặc tổ chức các hoạt động trợ giúp người khuyết tật và trẻ mồ côi theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

6. Nâng cao năng lực cho hội viên và thực hiện các quyn, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Quyết định Số: 725/QĐ-BNV, ngày 10 tháng 08 năm 2012 của Bộ Nội Vụ

Các tin đã đưa ngày: