Ngân hàng Chính sách xã hội huyện

08/08/2013

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điện thoại:

Email:

 

Trụ sở: Km 10 - Hợp Châu - Tam Đảo

 

Triệu Quang Chí

Giám Đốc

Điện thoại:

Email:

 

 

 

 

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) có chức năng:

Tổ chức huy động vốn trong và ngoài nước có trả lãi của mọi tổ chức và tầng lớp dân cư bao gồm tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn; tổ chức huy động tiết kiệm trong cộng đồng người nghèo.

Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác; vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước; vay tiết kiệm Bưu điện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; vay Ngân hàng Nhà nước.

Được nhận các nguồn vốn đóng góp tự nguyện không có lãi hoặc không hoàn trả gốc của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính, tín dụng và các tổ chức chính trị - xã hội, các hiệp hội, các tổ chức phi Chính phủ trong nước và nước ngoài.

Mở tài khoản tiền gửi thanh toán cho tất cả các khách hàng trong và ngoài nước.

NHCSXH có hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống liên ngân hàng trong nước.

NHCSXH được thực hiện các dịch vụ ngân hàng về thanh toán và ngân quỹ:

Cung ứng các phương tiện thanh toán.

Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước.

Thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ bằng tiền mặt và không bằng tiền mặt.

Các dịch vụ khác theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống; góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo, ổn định xã hội.

Nhận làm dịch vụ uỷ thác cho vay từ các tổ chức quốc tế, quốc gia, cá nhân trong nước, ngoài nước theo hợp đồng uỷ thác

 

Các tin đã đưa ngày: