Trung tâm GDNN - GDTX

05/08/2013

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

Điện thoại:

Email:

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

Giám Đốc

Điện thoại: 0912943558

Email:

 

 

 

 

Tạ Thị Thanh Hòa

Phó Giám Đốc

Điện thoại: 0915696603

 

Email:

 

1. Vị trí và chức năng

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tam Đảo là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện; có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng. Quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách và thực hiện chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện Tam Đảo, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

- Trung tâm có chức năng dạy nghề, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

- Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

(Trích Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX Tam Đảo ban hành kèm theo Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 7/9/2017 của Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo)


 

Các tin đã đưa ngày: