Ban Quản lý khu danh thắng Tây Thiên

10/08/2013

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điện thoại: 0211.3814666

Email:

 

 

 

Đỗ Quốc Trọng

Trưởng Ban

 Điện thoại: 0211.3814666

Email: trongdq@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hà

Phó Trưởng Ban

Điện Thoại: 0211.3814666

Email:hanh@vinhphuc.gov.vn

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Vị trí

Ban Quản lý Khu danh thắng Tây Thiên huyện Tam Đảo là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND huyện, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật.            

2. Chức năng

a) Tham mưu, giúp UBND huyện, Ban Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Lễ hội Tây Thiên  thực hiện quản lý, khai thác, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản văn hoá; quản lý các hoạt động: Tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, thông tin, du lịch, dịch vụ; bảo vệ tài nguyên, môi trường, cảnh quan thiên nhiên; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi quản lý đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch, xây dựng, phát triển Khu Danh thắng Tây Thiên, Khu Trung tâm Văn hóa Lễ hội Tây Thiên

b) Tham mưu, giúp UBND huyện tổ chức các hoạt động lễ hội và là cơ quan thường trực tổ chức Lễ hội Tây Thiên hàng năm của huyện.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý, bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, giữ gìn, khai thác và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc Khu danh thắng Tây Thiên;

b) Phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn, bảo vệ di tích và danh thắng tại Khu danh thắng Tây Thiên;

c) Tham gia nghiên cứu, sưu tầm có chọn lọc nhằm phục hồi, bảo tồn, phát huy và nâng cao giá trị các di tích văn hoá vật thể và phi vật thể, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hoá dân tộc tại địa phương; đáp ứng nhu cầu chính đáng về hưởng thụ văn hóa và tâm linh của nhân dân;      

d) Huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện vào việc đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của các di tích và danh thắng tại Khu danh thắng Tây Thiên;

e) Có biện pháp bảo vệ tài nguyên, cảnh quan thiên nhiên; thực hiện vệ sinh môi trường hàng ngày, phòng chống cháy nổ, bảo đảm môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, lành mạnh và văn minh;

g) Quản lý hoạt động kinh doanh, du lịch, dịch vụ trên địa bàn. Phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện và các đơn vị liên quan phổ biến, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện chính sách, pháp luật về du lịch; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ lao động. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh, dịch vụ và khách du lịch được thực hiện tốt nhất quyền và nghĩa vụ;

h) Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa du lịch Tây Thiên; tổ chức liên kết, hợp tác và xúc tiến du lịch trên địa bàn; hướng dẫn và tổ chức cho khách tham quan, vãn cảnh các điểm du lịch trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan, du lịch, nghiên cứu các di sản văn hoá theo yêu cầu;

i) Trong trường hợp khẩn cấp, áp dụng các biện pháp cần thiết cứu hộ, cứu nạn để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với khách du lịch; phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản của khách du lịch; ngăn chặn những hành vi nhằm thu lợi bất chính từ khách du lịch;

k) Tổ chức khai thác tiềm năng, thế mạnh của Khu danh thắng, quản lý, tiếp nhận hiện vật, tiền công đức, hành sai, giọt dầu do du khách thập phương đóng góp, để tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước một cách có hiệu quả; quản lý sử dụng đúng mục đích; công khai hóa các nguồn thu trên địa bàn theo quy định hiện hành;

l) Tiếp nhận, quản lý sử dụng các công trình do tỉnh và huyện bàn giao; bảo quản, sửa chữa, đảm bảo cho các công trình hoạt động có hiệu quả. Lưu giữ, quản lý hồ sơ các dự án và hồ sơ xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Khu danh thắng Tây Thiên để làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng.

m) Quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, viên chức theo quy định của Nhà nước và phân cấp của UBND huyện. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức lao động thuộc Ban Quản lý;

n) Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Phân công cán bộ trực tiếp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo từng lĩnh vực. Chỉ đạo thường xuyên theo dõi, kiểm tra, phát hiện, kịp thời đình chỉ, yêu cầu đối tượng chấm dứt các hành vi vi phạm pháp luật; lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển cho cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt những hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý hành chính theo quy định của pháp luật tại Khu danh thắng Tây Thiên.

p) Thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Lễ hội Tây Thiên giao và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

2. Quyền hạn

a) Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;

b) Được ký hợp đồng lao động đối với các Thủ từ và lao động thời vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khả năng tài chính, sau khi được Chủ tịch UBND huyện đồng ý bằng văn bản;

c) Được tham gia lập quy hoạch và xây dựng các dự án phát triển Khu danh thắng Tây Thiên; quản lý các công trình  do được giao Ban Quản lý làm chủ đầu tư;

 

d) Được thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

 

Các tin đã đưa ngày: