Văn phòng HĐND - UBND huyện

01/08/2013

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điện thoại: 0211.3853.831

Email: vpubndhuyen@gmail.com

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân

Chánh Văn phòng

 

Điện thoại:  0211.3853.831   

Email:

 

 

 

Phùng Ngọc Anh

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại:  0211.3853.831

Email: @vinhphuc.gov.vn

 

 

Trần Xuân Dũng

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0211.3853.831

Email: dungtx@vinhphuc.gov.vn

     
     

Chức năng, nhiệm vụ

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND và UBND huyện về: Hoạt động của HĐND, UBND huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (Sau này là Trung tâm Hành chính công), một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

2.1. Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu của HĐND huyện và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND huyện giao.

2.2. Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, HĐND & UBND cấp xã để thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của Chủ tịch UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện về công tác ngoại vụ; đồng thời tham mưu giúp UBND huyện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

2.3. Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Thường trực HĐND, UBND huyện. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch và công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện về HĐND, UBND cấp xã.

2.4. Quản lý thống nhất các văn bản của Thường trực HĐND & UBND huyện theo đúng quy định trong việc tiếp nhận, soạn thảo, sao in, đóng dấu, chuyển giao kịp thời và bảo mật.

2.5. Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của Thường trực HĐND, UBND huyện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện với Thường trực Huyện ủy, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể cấp huyện.

2.6. Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND, UBND, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của HĐND & UBND huyện.

2.7. Trình UBND huyện chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng HĐND & UBND huyện.

2.8. Tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND & UBND huyện.

2.9. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND & UBND huyện.

Các tin đã đưa ngày: