Lịch tiếp công dân năm 2012 của lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo

14/09/2012

NGÀY THÁNG

HỌ TÊN NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

GHI CHÚ

10/01/2012

Phạm Quang Nguyên – Chủ tịch UBND huyện

 

20/01/2012

Lưu Đức Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

10/02/2012

Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện

 

20/02/2012

Phạm Quang Nguyên – Chủ tịch UBND huyện

 

10/03/2012

Lưu Đức Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

20/03/2012

Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện

 

10/04/2012

Phạm Quang Nguyên – Chủ tịch UBND huyện

 

20/04/2012

Lưu Đức Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

10/05/2012

Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện

 

20/05/2012

Phạm Quang Nguyên – Chủ tịch UBND huyện

 

10/06/2012

Lưu Đức Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

20/06/2012

Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện

 

10/07/2012

Phạm Quang Nguyên – Chủ tịch UBND huyện

 

20/07/2012

Lưu Đức Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

10/08/2012

Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện

 

20/08/2012

Phạm Quang Nguyên – Chủ tịch UBND huyện

 

10/09/2012

Lưu Đức Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

20/09/2012

Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện

 

10/10/2012

Phạm Quang Nguyên – Chủ tịch UBND huyện

 

20/10/2012

Lưu Đức Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

10/11/2012

Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện

 

20/11/2012

Phạm Quang Nguyên – Chủ tịch UBND huyện

 

10/12/2012

Lưu Đức Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện

 

20/12/2012

Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: