Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ tại Khu đất dịch vụ, đất tái đinhj cư, đất đấu giá quyền sử dụng đất và đất giãn dân khu Núc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

09/12/2021

 Xem file đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google