Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 27 ô đất tại Khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đất đấu giá quyền sử dụng đất, đất giãn dân khu Núc Hạ, xã Hò Sơn

13/08/2021

Xem file đính kèm

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google