Thông báo lựa chọn tốt chức đầu giá QSDĐ đối với 59 ô đất tại Khu đất dịch vụ, đất tái định cư, đất đấu giá quyền sử dụng đất và đất giãn dân khu Núc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

24/02/2021

Xem file đính kèm

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google