Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 61 ô đất dịch vụ, đất tái định cư, đất đấu giá quyền sử dụng đất và đất gãn dân khu Núc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

30/12/2020

Xem file đính kèm

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google