Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ (lần 4) đối với 21 ô đất tại khu đất dấu giá quyền sử dụng đất thôn Đồng Thành, xã Yên Dương, huyện Tam Đảo

11/08/2020

Xem file đính kèm

File đính kèm

tìm kiếm
WebSite
Google