Chức năng, nhiệm vụ

16/11/2017

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

1. Chức năng: Trung tâm Hành chính công huyện Tam Đảo là đầu mối tập trung thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm tra, thẩm định, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Tam Đảo và các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ

- Làm đầu mối duy nhất của UBND huyện trong hướng dẫn, tư vấn, tiếp nhận hồ sơ về TTHC cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi có nhu cầu về giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định. Niêm yết công khai, minh bạch các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các TTHC; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

- Chuyển hồ sơ đến các phòng chuyên môn liên quan giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thực hiện giải quyết TTHC đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định; cung cấp thông tin cho khách hàng, cơ quan liên quan khi được yêu cầu.

- Tiếp nhận và phối hợp giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến chất lượng giải quyết dịch vụ hành chính công của các bộ phận chuyên môn và của các cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức cá nhân tham gia thực hiện các dịch vụ công mức độ cao.

- Hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức, công dân đến cơ quan UBND huyện liên hệ công tác. Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ quá trình giao dịch giải quyết TTHC của tổ chức,cá nhân.

- Xây dựng quy chế làm việc của Trung tâm, quy chế phối hợp của Trung tâm với các cơ quan, đơn vịliên quan. Từng bước liên kết tối đa các giao dịch hành chính từ huyện đến các xã, thị trấn.

- Tổng hợp, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện và cấp có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan trong việc giải quyết TTHC.

- Tham mưu đề xuất với Chủ tịch UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất kiểm tra các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn về kiểm soát, giải quyết TTHC, tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các xã, thị trấn.

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) và các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng biên chế, lao động, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

- Đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng; đổi mới cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả đúng quy định, thuận tiện cho tổ chức công dân. Sẵn sàng hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của tổ chức, công dân về các TTHC, dịch vụ tại Trung tâm.

- Quản lý việc chấp hành nội quy, quy chế, quy trình, thời gian làm việc, mối quan hệ phối hợp phục vụ tổ chức, cá nhân đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao theo quy định.

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google