Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ tại Khu đất dịch vụ, đất tái đinhj cư, đất đấu giá quyền sử dụng đất và đất giãn dân khu Núc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

15:00 08/12/2021

Xem file đính kèm