Tìm kiếm Tìm nâng cao
 • Văn bản QPPL số: 02/2013/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu danh thắng Tây Thiên huyện Tam Đảo

  Số hiệu: 02/2013/QĐ-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 01/11/2013

 • Văn bản QPPL số: 03/2013/QĐ-UBND

  Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý Khhu danh thắng Tây Thiên của các cơ quan, đơn vị liên quan

  Số hiệu: 03/2013/QĐ-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 01/11/2013

 • Văn bản QPPL số: 02/2013/CT-UBND

  Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

  Số hiệu: 02/2013/CT-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 04/07/2013

 • Văn bản QPPL số: 02/2012/CT-UBND

  Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  Số hiệu: 02/2012/CT-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 17/04/2012

 • Văn bản QPPL số: 01/2012/CT-UBND

  Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nhiệp trên địa bàn huyện tam đảo

  Số hiệu: 01/2012/CT-UBND
  Cơ quan ban hành: UBND huyện Tam Đảo
  Ngày ban hành: 12/04/2012

 • Văn bản QPPL số: 08/2008/NQ-HĐND

  Nghị quyết về phát triển du lịch đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015

  Số hiệu: 08/2008/NQ-HĐND
  Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân huyện
  Ngày ban hành: 30/05/2008