Tam Đảo phấn đấu huy động gần 400 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM nâng cao, nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

14/05/2020

Theo mục tiêu của kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn huyện Tam Đảo giai đoạn 2021-2025, thì đến năm 2025 huyện Tam Đảo phấn đấu trở thành Thị xã, có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 60% thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Trong đó có 03 Thị trấn: Hợp Châu, Đại Đình Tam Đảo trở thành phường vào năm 2023; 03 xã là Hồ Sơn, Tam Quan, Minh Quang phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao và trở thành phường vào năm 2024; 03 xã Yên Dương, Bồ Lý, Đạo Trù phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024.

 

Người dân Tam Đảo thực hiện chương trình xây dựng cống rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường ở khu dân

Dự kiến tổng nguồn vốn để thực hiện kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 là 395 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 375 tỷ đồng.

Trên cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình xây dựng NTM ở giai đoạn trước, trong giai đoạn 2021-2025 Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Tam Đảo cũng đã đề ra một số giải pháp cụ thể cho giai đoạn tới: Căn cứ vào các chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch triển khai xây dựng NTM nâng cao, nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, các địa phương cần đưa vào nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 từ đó làm cơ sở để tập trung thực hiện.

 Tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy hoạch, quản lý quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM ở các địa phương và quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh.

Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các hoạt động du lịch, dịch vụ xã hội phù hợp với định hướng đô thị hóa, nhằm chuẩn bị từng bước cho việc hình thành các đô thị trên địa bàn, tránh lãnh phí nguồn lực đầu tư. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển sản xuất, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, giảm nghèo bền vững. Trong đó đặc biệt chú trọng tới việc thực hiện dồn thửa đổi ruộng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất hai lúa kém hiệu quả; tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề ở nông thôn theo quy hoạch, hình thành mới các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, trong đó chú trọng việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, giữ gìn và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, nhất là đối với dân tộc thiểu số; tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 80%; tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đảm bảo tốt an ninh nông thôn, trong đó quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn đạo đức của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, thực hiện chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ trẻ có đủ các tiêu chuẩn về công tác ở địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, quy chế bảo vệ trật tự an ninh nông thôn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác thi đua khen thưởng …/.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google