Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)

01/02/2019

Như chúng ta đã biết, đầu thế kỷ XX, nước ta là nước thuộc địa nửa phong kiến, đặt dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, nhân dân ta một cổ hai tròng, sống kiếp người nô lệ. Với truyền thống yêu nước, anh dũng chống giặc ngoại xâm, nhân dân ta liên tục đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, tiêu biểu như phong trào Cần Vương, Đông Du, Duy Tân, khởi nghĩa Yên Thế… Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công.

Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong đen tối, không có lối ra, Nguyễn Ái Quốc với với lòng yêu nước nồng nàn và nhãn quan chính trị nhạy bén, sâu sắc, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản" Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức để thành lập Đảng, từ đó phong trào cách mạng Việt Nam đã phát triển theo một chiều hướng hoàn toàn mới, các tổ chức cộng sản đã lần lượt được thành lập, đó là: Đông Dương Cộng Sản Đảng, An Nam Cộng Sản Đảng, Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn… Ngày 03 tháng 02 năm 1930 tại Hương Cảng – Hồng Kông (Trung Quốc), đồng chí Nguyễn Ái Quốc được sự ủy quyền của Quốc tế Cộng sản, đã chủ trì tổ chức hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản thành một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 03 tháng 02 năm 1930, là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đã mở ra thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh, thời đại độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là sự phát triển tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam. Đảng ta ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng, cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã nắm vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đã thống nhất được lực lượng lãnh đạo cách mạng; thống nhất được đường lối, chủ trương và biện pháp cách mạng; tập hợp được mọi tầng lớp nhân dân. Cả dân tộc Việt Nam trong một mặt trận đấu tranh giải phóng dân tộc.

Mở đầu là chặng đường lịch sử 15 năm Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền từ thực dân, đế quốc, phong kiến, kết thúc bằng cuộc cách mạng Tháng Tám năm lịch sử 1945, ra đời nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tiếp đến là chặng đường 30 năm trường chinh cứu nước chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược nhằm thực hiện khát vọng của dân tộc “nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một” và chân lý của mọi thời đại: "Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do", kết thúc bằng cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta bước vào chặng đường cách mạng mới, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Vượt qua những khó khăn, thử thách nghiêm trọng của thời kỳ hậu chiến và những biến động khôn lường của tình hình thế giới, sự khủng hoảng dẫn đến đổ vỡ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, Đảng ta vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Bằng bản lĩnh và nghị lực, kinh nghiệm và ý chí cũng như trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc, Đảng ta đã lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam với những thành tựu to lớn, đưa đất nước tiếp tục tiến lên trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng: "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội". Sau 30 năm phấn đấu nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu đó đã làm thay đổi diện mạo của đất nước từ kinh tế, chính trị đến văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. Vai trò, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế, sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên đáng kể, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Để có được những thành quả vĩ đại đó, Đảng và nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu, chịu biết bao hy sinh, mất mát. Chỉ tính riêng hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã có gần 160.000 đảng viên hy sinh, hàng triệu chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống vị độc lập, tự do của Tổ quốc...

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 89 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ hào hùng của dân tộc, càng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh suốt đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân các thế hệ chiến sỹ cộng sản kiên trung, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội. Đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với nước đã dâng hiến những người con ưu tú cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, hằng ngày, hằng giờ tiếp xúc với hàng và tiền, gắn liền với lợi ích cá nhân, đối mặt với bao cám dỗ, với mặt trái của cơ chế thị trường, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện thì rất dễ bị thoái hoá, biến chất. Vấn đề giữ vững bản chất của Đảng - là một Đảng Cộng sản, đảng cách mạng chân chính, hoạt động vì sự nghiệp của giai cấp công nhân, của dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, là vấn đề hết sức cơ bản và quan trọng. Vì vậy, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt để xây dựng bộ máy tổ chức đủ phẩm chất, đủ năng lực lãnh đạo cách mạng. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, toàn Đảng đã tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI đạt được những kết quả và kinh nghiệm bước đầu quan trọng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước những tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân... Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm. Trong tình hình ấy, Ban chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục ban hành  Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, huyện Tam Đảo đã có nhiều đổi thay và phát triển nhanh chóng, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện; cơ sở hạ tầng luôn được đầu tư xây dựng, nâng cấp và mở rộng; bảo tồn và phát huy được truyền thống văn hóa của các dân tộc vùng ven chân núi Tam Đảo; khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được xây dựng và củng cố, quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp được chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng thường xuyên được nâng cao đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong mỗi giai đoạn phát triển, Đảng bộ huyện luôn thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo, nhân tố quyết mọi thắng lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Để đạt được những kết quả quan trọng đó có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, đảng viên huyện nhà trong suốt 15 năm qua.

Tự hào về những thành tựu mà đất nước ta, dân tộc ta, Đảng ta đã đạt được trong 89 năm qua, chúng ta cũng tự hào về những cống hiến và sự trưởng thành của Đảng bộ và các thế hệ cán bộ, đảng viên huyện nhà trong 15 năm qua. Chúng ta càng ý thức sâu sắc phải tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đã đề ra, trước mắt là thực hiện hoàn thành với mức cao nhất nhiệm vụ chính trị năm 2019./.

BBT

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google