Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Tam Đảo

01/02/2019

Huyện Tam Đảo chính thức được thành lập từ tháng 01/2004 trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của các huyện Tam Dương, Lập Thạch, Bình Xuyên và Thị xã Vĩnh Yên nay là thành phố Vĩnh Yên. Nhìn lại quá trình 15 năm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Tam Đảo để có những đánh giá toàn diện về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhằm thấy rõ sự quyết tâm của huyện trong công tác lãnh đạo vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước ổn định và phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Bên cạnh đó cũng là một quá trình Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; hệ thống chính trị huyện thường xuyên được quan tâm, kiện toàn và củng cố, từng bước đáp ứng yêu cầu trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện.

Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ Nhất tháng 10/2005, toàn huyện có trên 15 tổ chức cơ sở đảng với 1.430 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng thời gian này tập trung cho việc hoàn thành nhiệm vụ kiện toàn cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, đồng thời cho thấy chủ trương đúng đắn của Đảng bộ huyện, đó là: đề cao tinh thần tự lực, tự cường, kết hợp sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh, mạnh dạn luân chuyển, điều động cán bộ về cơ sở để củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nhìn lại chặng đường của 15 năm kể từ khi huyện Tam Đảo được thành lập cho thấy sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc cùng với sự quyết tâm, nỗ lực xây dựng, đổi mới và phát triển huyện cho thấy: Cùng với những thành tựu về kinh tế - xã hội, kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của huyện. Trong các kỳ đại hội Đảng, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức bộ máy, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói riêng luôn được Đảng bộ quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được quan tâm quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng, đảm bảo đủ mạnh về chất lượng tạo cơ sở vững chắc trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác xây dựng chính quyền vững mạnh luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, không có chính quyền xếp loại yếu. MTTQ và các đoàn thể nhân dân thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiệu quả, chất lượng và hướng về cơ sở; tỷ lệ tập hợp thành viên, đoàn viên, hội viên ngày càng mở rộng và nâng cao, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và tạo được sự thống nhất ý chí, hành động trong các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Sau 15 năm, đến nay toàn Đảng bộ huyện có 31 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với  3.874 đảng viên. Công tác phát triển Đảng được quan tâm chú trọng. Từ năm 2004 đến năm 2018  kết nạp được 2.429 đảng viên. Bình quân hàng năm kết nạp 162 đảng viên. Đến nay đã có hơn 90% cán bộ, đảng viên được đào tạo theo quy hoạch và chuẩn hóa về chuyên môn, lý luận chính trị ở bậc đại học, sau đại học. Huyện cũng chú trọng quy hoạch hoàn chỉnh các chức danh diện Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, bố trí cán bộ trẻ về công tác tại các xã, thị trấn. Từ đó nhận thấy công tác lãnh đạo, quản lý được thực hiện có nề nếp, quy củ và ngày càng vững vàng. Nhiều cán bộ thông thạo công việc, năng động, nhạy bén trong nắm bắt tình hình, vận dụng có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, mạnh dạn suy nghĩ, hành động và có trách nhiệm đối với công việc.

Bên cạnh đó Đảng bộ huyện luôn tập trung lãnh đạo công tác củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở. Ngay từ những ngày đầu được thành lập dù đã có sự nỗ lực củng cố, chấn chỉnh từng bước nhưng nhìn chung lực lượng còn thiếu và yếu dẫn đến việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy và của các cấp trên còn chưa sâu. Để tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước cũng như công tác lãnh, chỉ đạo trong Đảng trong giai đoạn mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế, ổn định xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng; nhiều năm qua Đảng bộ huyện luôn tăng cường lãnh đạo để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của UBND huyện, xã, thị trấn, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời phát huy vai trò giám sát hoạt động của hệ thống chính quyền và đại biểu cho ý nguyện của nhân dân, ngăn ngừa những yếu kém trong quá trình xây dựng và phát triển huyện.

Những mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân do Đại hội Đảng bộ huyện lần III đã đề ra là thể hiện tinh thần và quyết tâm cao tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa để huyện Tam Đảo vươn lên đúng tầm với vai trò, vị trí, yêu cầu, nhiệm vụ của một huyện du lịch trong điểm của tỉnh và khu vực phía Bắc. Với khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Đảo; khu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Tây Thiên là di tích đặc biết cấp quốc gia nổi tiếng cả nước sẽ là tiền đề để xây dựng và phát triển huyện Tam Đảo là một điểm du lịch đáng đến trong cả nước vào thời gian tới./.

Hải Yến

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google