Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2018)

01/08/2018

Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01-8-1930) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng ta.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, đó là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác-Lênin, về Chánh Cương văn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Nhân ngày Quốc tế đỏ 01-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01-8”, lên án chiến tranh đế quốc, kêu gọi giai cấp công nhân và các tầng lớp khác trong xã hội vùng lên chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết. Từ đó, ngày 01-8 trở thành một mốc son lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định lấy ngày 01-8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 01-8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

Trong suốt 88 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là mặt trận hàng đầu, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ. Tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức ngành tuyên giáo có những thay đổi qua các thời kỳ lịch sử, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên trận địa tư tưởng, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế… về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt; truyền thống vẻ vang của Ngành vẫn được giữ vững và phát huy.

Tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đảo đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham mưu triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua các hội nghị tập huấn, sinh hoạt chi bộ, khu dân cư, các tổ chức chính trị - xã hội, trên hệ thống truyền thanh và Cổng thông tin GTĐT của huyện, Bản tin Tam Đảo....

 Thường xuyên tăng cường nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, nhằm giúp cấp ủy kịp thời ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên trong thời gian qua trên địa bàn huyện không xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp, nổi cộm. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo đã phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua các hội thi .v.v..

Chú trọng công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở. Tính đến nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên toàn huyện được củng cố, kiện toàn từ huyện đến cơ sở, trong đó báo cáo viên cấp huyện có 26 đồng chí, là những cán bộ được cung cấp nhiều nguồn thông tin từ Trung ương và địa phương, có kinh nghiệm tuyên truyền, tích cực tham gia giảng dạy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã hiện luôn giữ vững lập trường chính trị tư tưởng, hăng say nhiệt tình, luôn bám sát cơ sở, luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; hoạt động của lực lượng này chủ yếu ở cơ sở, khu dân cư, các chi, hội đoàn thể; thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã đi vào cuộc sống của người dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

 Có thể nói, công tác Tuyên giáo của huyện trong thời gian qua đã đi vào nền nếp, luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của huyện; có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với công tác xây dựng Đảng trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, góp phần cùng Đảng bộ huyện hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm.

 Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hoá sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành và ngày càng vững mạnh của công tác Tuyên giáo, giữ vai trò hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền, các ngành và đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác Tuyên giáo, ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực chính trị-tư tưởng-văn hóa; góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ ngành Tuyên giáo và đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của Đảng trên địa bàn huyện ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ III đã đề ra./.

Hồng Nhung - BTG

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google