Tăng cường công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

11/05/2022

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, giao tiếp ứng xử, đạo đức công vụ, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đề cao vai trò tự học của cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc chủ động tổ chức tự đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Theo đó tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo cấp huyện; trưởng, phó phòng và tương đương cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn đang làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện. Cán bộ, công chức cấp xã. Căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn hạng viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của huyện. Nên công tác đào tạo, bồi dưỡng huyện sẽ  triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Năm 2022, huyện tiếp tục cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đạo tạo, bồi dưỡng với theo Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 22/12/2022; Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của các sở, ban, ngành. Cụ thể như: Bồi dưỡng Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn; bồi dưỡng kiến thức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử; bồi dưỡng kiến thức về hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ văn thư, lưu trữ điện tử; bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước các nước khu vực ASEAN; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; bồi dưỡng nghiệp vụ về hội nhập kinh tế quốc tế và các lĩnh vực ngành Công Thương; bồi dưỡng về lĩnh vực đầu tư xây dựng theo Luật đầu tư công, Luật đấu thầu và các Nghị định, thông tư hướng dẫn có liên quan; bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp, pháp chế và xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức làm công tác tư pháp, pháp chế; bồi dưỡng nâng cao kiến thức Công nghệ thông tin; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức an toàn, an ninh mạng; bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về quy hoạch xây dựng, quy hoacḥ đô thị, kiến trúc; kỹ năng xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng, đô thị; bồi dưỡng kỹ năng quản lý khoa học công nghệ; bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức làm công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch; bồi dưỡng kiến thức tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai, trọng tâm là các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đất đai; Phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tư vấn, phản biện xã hội; bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã.

 

Bên cạnh đó còn có chương trình huyện tự đào tạo, bồi dưỡng theo mô hình lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo cấp phòng trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện; cán bộ công chức cấp xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn huyện. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng tập trung về: Bồi dưỡng kiến thức công tác quản lý tài chính, tài sản công; Bồi dưỡng kiến thức về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo; điều tra cung cầu lao động; bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ tôn giáo, tín ngưỡng; bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ thanh tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; bồi dưỡng kiến thức pháp luật; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác trưởng thôn; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính.

Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tập trung vào các chuyên đề, giải pháp liên quan trực tiếp đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google