Hồ Chí Minh – Nguồn cảm hứng muôn đời!

19/05/2020

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng bất tận cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người cũng là nguồn cảm hứng chưa bao giờ ngưng nghỉ của những giá trị văn hóa dân tộc và thời đại. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể dân tộc Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên khi đất nước Việt Nam đắm chìm trong đêm trường nô lệ, nhân dân bị áp bức, bóc lột và được hưởng chút quyền tự do dân chủ nào, với tấm lòng yêu nước, thương dân và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Đi qua nhiều châu lục, vừa kiếm sống, vừa khảo nghiệm thực tiễn và lựa chọn con đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, đến với con đường cứu nước trong thời đại cách mạng vô sản. Vận dụng sáng tạo những nguyên lý lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam; soạn thảo Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng - đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp nhu cầu của lịch sử và hợp quy luật của thời đại; đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên - những người cách mạng luôn thấm nhuần "tư cách người cách mệnh" gương mẫu đi đầu; sáng lập Mặt trận Việt Minh - nơi tập hợp, đoàn kết tất cả những người Việt Nam yêu nước không phân biệt giai tầng, tôn giáo, trẻ già, nam nữ; sáng lập lực lượng vũ trang nhân dân - công cụ bạo lực để đấu tranh giành và bảo vệ chính quyền cách mạng,v.v.. và cùng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Là kết quả của 15 năm (1930-1945) Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng tiên phong lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, thắng lợi của cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã “giành lại hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ cho Tổ quốc ta, cho nhân dân ta”, đưa nhân dân ta từ thân phận một người nô lệ trở thành công dân một nước độc lập.

Hoài bão lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nước Việt Nam độc lập và thống nhất, nhưng phải là độc lập, tự do hoàn toàn, thống nhất thực sự. Vì vậy, khi thực dân Pháp bội ước quay trở lại xâm lược Nam Bộ, với tinh thần và ý chí “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Sau 9 năm kháng chiến gian lao mà anh dũng, chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hiệp định Giơnevơ về lập lại hòa bình ở Đông Dương đã được ký kết.

Không cam tâm để một nửa khúc ruột miền Nam phải tiếp tục sống đọa đầy dưới ách thống trị tàn bạo của kẻ thù, khát vọng giải phóng miền Nam “Thành đồng Tổ quốc”, phải “đi trước về sau” để thống nhất Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ truyền đến đồng bào và chiến sĩ cả nước niềm tin Bắc - Nam thống nhất mà Người còn bắt nhịp bài ca Kết đoàn; đoàn kết tập hợp mọi lực lượng, mọi giai tầng: “Từ Nam đến Bắc, ai là người tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, thì chúng ta sẵn sàng đoàn kết với họ, thật thà hợp tác với họ, dù từ trước đến nay họ đã theo phe phái nào để cùng đấu tranh cho hòa bình, độc lập và thống nhất nước nhà.

Nhân dân Việt Nam chiến đấu vì chính nghĩa, chiến đấu vì phẩm giá con người, vì một khát vọng của thời đại - đó là độc lập, tự do và hạnh phúc của con người trong một quốc gia hòa bình, thống nhất, nên đã được sự đồng tình, ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của loài người tiến bộ. Có sức mạnh của chính nghĩa, có sức mạnh nội sinh của tình đoàn kết Bắc - Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại, với tinh thần và ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của một dân tộc có truyền thống bất khuất, kiên cường trong hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân dân Việt Nam đã từng bước đánh bại các chiến lược Chiến tranh đơn phương, Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ…Cuối cùng, cuộc Tổng tấn công Mùa xuân 1975 đã giành thắng lợi, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, hai miền Nam - Bắc đã “sum họp một nhà”, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Hồ Chí Minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ, song cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn hiện hiển chân dung một trong những vĩ nhân của thế kỷ XX được Nghị quyết 24C/18.56 của Đại hội đồng UNESCO khóa 24-1987 vinh danh kép: "Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hoá lớn".

Là người trân trọng mọi giá trị của văn minh nhân loại, yêu thương con người, vì con người, kết hợp hài hoà giữa lợi ích cá nhân, dân tộc và nhân loại, Hồ Chí Minh không chỉ lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc mà còn đưa cách mạng Việt Nam hòa vào dòng chảy của cách mạng thế giới; không chỉ khởi xướng cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam và các dân tộc thuộc địa khác mà còn nỗ lực đấu tranh để mọi người đều được hưởng quyền "được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Vì thế, trong cuộc đấu tranh đầy nhân văn đó, "Hồ Chí Minh là một người tạo ra thời thế... Ông đã kết hợp được trong bản thân mình hai trong số các lực lượng thông tin của lịch sử Việt Nam hiện đại: khát vọng độc lập dân tộc và hoài bão về công bằng xã hội... cho nên ông có khả năng truyền đạt thông điệp của mình đến khắp các dân tộc thuộc địa trên thế giới, đáp ứng yêu cầu của họ về một cuộc sống danh dự và tự do, thoát khỏi ách áp bức của chủ nghĩa đế quốc... bất kể lời phán xét thế nào đối với di sản của ông để lại cho dân tộc mình.

Trong hành trình hướng đến tương lai, Hồ Chí Minh không chỉ gắn bó sâu sắc với dân tộc mình, Người còn dành tình thương yêu bao la cho nhân dân lao động và các dân tộc khác, vì vậy, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc của Người truyền cảm hứng bất tận về một sự giải phóng hoàn toàn - giải phóng con người thoát khỏi nền văn hoá nô dịch, bất công và xây dựng nền văn hoá mới của dân tộc mình đến với các dân tộc khác như một lẽ tự nhiên, có sức cảm hóa diệu kỳ. Trong khi dành cả đời mình chiến đấu chống lại ách thống trị thực dân và đế quốc, Người vẫn là một nhà nhân văn chân chính trong tư tưởng và hành động. Trong cuộc đấu tranh đó, Hồ Chí Minh không chỉ "làm khởi sắc và tăng cường truyền thống văn hoá Việt Nam", gắn nó với các nền văn hoá khác trên thế giới mà còn thành công trong việc liên kết nhiều sắc thái văn hoá vào một nền văn hoá Việt Nam duy nhất. Người không chỉ chịu ảnh hưởng và mang theo mình những giá trị truyền thống của dân tộc mà còn đóng góp quan trọng vào việc sáng tạo nên một nền văn hoá Việt Nam hiện đại; và Người "đã làm được việc này nhờ sự hiểu biết sâu sắc và tôn trọng những đặc điểm văn hoá khác nhau. Người đã hoàn thành được nhiệm vụ này, và trong việc làm và lời nói của Người, ta có thể nhìn thấy rõ hình ảnh, tư tưởng của nhà thơ, nhà văn, nhà nghệ sĩ dân ca, những người đem lại nguồn cảm xúc cho nhiều thế hệ nhân dân Việt Nam".

Hồ Chí Minh là vậy! Tên Người là cả một ngày mai! Là Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa lớn, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người thể hiện trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau: "Lúc là người tổ chức, nhà văn, nhà báo, nhà ngôn ngữ, nhà viết kịch, nhà thơ, khi là nhà giáo, nhà chiến lược quân sự, lãnh đạo kháng chiến, khi lại là người làm vườn. Di sản Việt Nam và châu Á phong phú và truyền thống phương Tây ở Người đã tạo nên tất cả các điều đó. Người là một trong số ít người châu Á lại thân thuộc với cả châu Á và phương Tây”. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh là sự kết hợp "những đức tính lớn lao của Mác, Lênin, Mahatma Găngđi và Giaoahatlan Nêru". Những gì thuộc về Người - quan điểm và hành động đều hiển hiện chân dung một vị lãnh tụ của nhân dân, vì nhân dân mà tận tâm cống hiến và chính Người là "đại diện cho sự vĩ đại vốn có của nhân dân Việt Nam", là hình ảnh của sự bình dị, tính chuyên cần, luôn yêu quý trẻ thơ và thanh niên, thẳng thắn, trung thực, chân thành và một ý thức mạnh mẽ về nhân văn kết hợp với nhiệt tình và tinh thần cách mạng. Trong suy nghĩ và hành động của Người - luôn là nhân dân và vì nhân dân; "luôn quan tâm tới lợi ích của nhân dân, nghĩ những điều dân nghĩ, lo những điều dân lo, hiến dâng cả đời mình cho nhân dân, không hề quan tâm tới bản thân. Người không chỉ luôn gìn giữ đạo đức cao đẹp “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, dùng 8 chữ đó để giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân; luôn "cư xử nhiệt tình, khiêm tốn, gần gũi, bình dị, giữ mối liên hệ thân mật không cách bức với quần chúng. Quyết tâm và dũng khí đấu tranh của Người xuất phát từ tấm lòng yêu mến nhân dân, sức mạnh và uy tín to lớn của Người cũng bắt nguồn từ sự giúp đỡ và ủng hộ của nhân dân" mà còn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư để xứng đáng là người lãnh đạo người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thiết thực nhất là toàn Đảng, toàn dân phải biến những điều tiếc nuối, những ham muốn tột bậc, điều mong ước cuối cùng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành bản lĩnh chính trị vững vàng, bồi dưỡng cho cái tâm thêm trong sáng, nâng cái tầm trí tuệ cho thêm cao, gia cường ý chí hành động cách mạng thêm cho hiệu quả.

Việc phấn đấu vì một đất nước Việt Nam phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI cũng là sự tiếp nối và sự nhân lên khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khát vọng đó cần được khảm vào tâm trí, tư duy và hành động của cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam yêu nước để xứng đáng là thế hệ kế tục sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh -  “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam”, “danh nhân văn hóa trên phạm vi quốc tế”…/.

BBT

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google