Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 2025 trên địa bàn huyện

14/10/2021

Để nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản về bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin để sử dụng mạng Internet, mạng xã hội, thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, các hoạt động chuyển đổi số, Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên không gian mạng an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời trang bị đầy đủ nhận thức và kỹ năng cơ bản cho học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông để khai thác an toàn, hiệu quả, lành mạnh không gian mạng cho học tập, giải trí.

UBND huyện Tam Đảo đã xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng về ATTT cho người sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo ATTT; coi đó là trách nhiệm của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Trong đó các nội dung tuyên truyền được chú trọng đến các phương thức thực hiện: Thiết lập và phát triển các trang (tài khoản/kênh) trên các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo ATTT; Lan truyền những kiến thức, hành động, thông tin tích cực, định hướng thông tin cho người dùng, tránh ảnh hưởng thông tin vi phạm pháp luật. Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng biên tập thông tin về các nội dung bảo đảm ATTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ cán bộ truyền thanh huyện, xã, thị trấn. Tuyên truyền trực quan, kết hợp sử dụng sổ tay, cẩm nang, tờ rơi, ...để thông tin, tuyên truyền. Sản xuất nội dung tin bài, ảnh, video,…để đăng, phát trên các trang mạng xã hội, các kênh, nền tảng khác nhau và trên phương tiện truyền thông đại chúng.  Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sản xuất các chương trình, phóng sự, chuyên đề trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn. Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang đưa tin và bài viết trên hệ thống Cổng thông tin giao tiếp điện tử và bản tin của huyện.

Tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh tương tác an toàn trên không gian mạng, phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng CNTT. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn học sinh khả năng tự đọc tin, phân biệt được nội dung an toàn có thể tiếp cận và loại bỏ những nội dung, thông tin sai lệch, thông tin vi phạm pháp luật. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ATTT cho các nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT qua các hệ thống thông tin cơ như hệ thống Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn; Cổng thông tin giao tiếp điện tử và Bảng điện tử huyện. Tuyên truyền tại các điểm, khu vực đông dân cư, các điểm sử dụng máy tính công cộng, điểm phủ sóng mạng WIFI và truy cập Internet công cộng.

Mục tiêu phấn đấu là: 100% các phòng, ban chuyên môn, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm ATTT khi ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính quyền điện tử, đô thị thông minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 100% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hàng năm có các chương trình tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; 50% các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông hàng năm có các chương trình tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho học sinh khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện về các thông tin sai lệch trên mạng nhằm tạo dựng một thế hệ mới có tư duy và sử dụng hiệu quả, tích cực trên không gian mạng. 100% các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, CNTT thực hiện tuyên truyền, phổ biến nguy cơ, quá trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất ATTT; Gắn trách nhiệm và quy tắc nghề nghiệp trong lĩnh vực ATTT. 100% người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm ATTT trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; ý thức được hậu quả cũng như trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất ATTT. Trên 80% người sử dụng nói chung được tuyên truyền phổ biến về nguy cơ mất ATTT và các kỹ năng cơ bản đảm bảo ATTT trên không gian mạng; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ATTT.

Bên cạnh đó huyện  cũng chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ATTT thông qua các lớp bồi dưỡng theo hình thức tập trung, trực tuyến hoặc kết hợp giữa tập trung và trực tuyến về kiến thức, kỹ năng ATTT của người dùng theo chuẩn, khung chương trình, yêu cầu kỹ năng ATTT do Bộ Thông tin ‑ Truyền thông ban hành…/.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google