Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn

05/10/2021

Với mục đích nhằm tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, trin khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tố chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đối với công tác đâu tranh phòng, chống tham nhũng; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, từng bước đây lùi tham nhũng trên địa bàn huyện. Đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình. UBND huyện đã ban hành kế hoạch 202 ngày 28/9/2021 về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Theo đó UBND huyện đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt trong thời gian tới. Trong đó chú trọng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng gắn việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW với việc đẩy mạnh thực hiện Chi thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Chỉ thị s 26-CT/TW ca Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo cứa Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị s 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, t giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Hướng dẫn s 04-HD/TW của Ban Bí thư về việc thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW và các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện vê công tác phòng chống tham nhũng;  Nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Người đứng đầu phải luôn gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng ngừa tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý theo thấm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu đ xảy ra sai phạm, nht là các hành vi bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham những, tiêu cực, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như đầu tư xây dựng cơ bản, quản sử dụng đất đai, khoáng sản, thu chi ngân sách, mua sắm tài sản công, đóng góp tiền của học sinh và nhân dân. Tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ, các vị trí, lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; thực hiện tốt việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử tố giác, tin báo tội phạm; kiến nghị khởi tố kịp thời khi phát hiện hành vi tham nhũng; xử dứt điếm những vấn đề tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nội bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu phát hiện thấy dấu hiệu tội phạm phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Đề cao vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn th trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của xã hội, nhất là ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, ban thanh tra nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng trong phát hiện tham nhũng.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện và xử tham nhũng; chủ động cung cấp thông tin, công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng và kết quả xử đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn huyện. Tiếp tục đy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định s 130/2020/NĐ- CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiếm soát tài sn, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đển công tác phòng, chng tham nhũng…/.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google