Nâng cao Chỉ số tính minh bạch cấp huyện năm 2021

05/10/2021

Phát huy tính chủ động, xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc cải thiện môi trường đầu tư. Đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao Chỉ số tính minh bạch của huyện; Phấn đấu cải thiện Chỉ số tính minh bạch có chất lượng điều hành hiệu quả, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. UBND huyện Tam Đảo đã ban hành kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 27/9/2021 về nâng cao Chỉ số Tính minh bạch cấp huyện năm 2021. Theo đó UBND huyện yêu cầu:

Từ cấp huyện đến cơ sở, chú trọng việc chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai và thanh tra. Phát huy hiệu quả hòm thư góp ý và đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ lựa chọn các thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được UBND huyện đặt ra: Cập nhật, công khai toàn bộ thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ và Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Thực hiện niêm yết công khai toàn bộ TTHC, quy trình, quy định các lĩnh vực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện quản lý dữ liệu và giao dịch, giải quyết TTHC trên nền tảng Internet, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp, rút ngắn thời gian cấp phép, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Đảm bảo 100% hồ sơ TTHC được cập nhật đầy đủ vào phần mềm ứng dụng cho Bộ phận một cửa của huyện theo quy định.  Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư, lao động góp phần tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, thông thoáng, hấp dẫn, bình đẳng cho các doanh nghiệp. Tăng cường đối thoại, tiếp thu ý kiến phản biện của cá nhân và doanh nghiệp phản ánh về những vấn đề còn chưa minh bạch, rõ ràng trong cơ chế, chính sách và giải quyết TTHC.  Cập nhật, bổ sung và công khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan đến cơ chế, chính sách, các quy hoạch của huyện đã được duyệt, các chính sách ưu đãi đầu tư của huyện trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận các thông tin. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động của công chức, viên chức trong việc cập nhật đầy đủ thông tin lên Cổng thông tin giao tiếp điện tử, góp phần nâng cao Chỉ số tính minh bạch của huyện.. Hàng năm, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao năng lực hoạt động có hiệu quả./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google