Tự hào 89 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

31/07/2019

 

 

Ngành Tuyên giáo được thành lập ngày 01/8/1930. Trải qua lịch sử 89 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách làm công tác tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Sứ mệnh lịch sử của ngành Tuyên giáo là làm công tác tư tưởng chính trị; luôn được Đảng xác định là một nhiệm vụ đặc biệt, là một bộ phận cấu thành trong công tác xây dựng Đảng, một phương thức lãnh đạo của Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019; Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/01/2019; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư khóa XII.

Công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, đề ra những khẩu hiệu hành động đúng lúc và sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị của Đảng, của Nhà nước thành hành động tự giác của hàng triệu triệu quần chúng, thành cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Công tác tư tưởng cũng góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ các thế hệ cán bộ trung kiên, có đức, có tài, có tâm của Đảng và Nhà nước để từ đội ngũ này mà giáo dục, giác ngộ, tập hợp, tổ chức, cổ vũ, động viên quần chúng tiến hành các hoạt động cách mạng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại sự tấn công của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng. Công tác tuyên giáo cũng nhằm xây dựng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản, truyền thống văn hóa, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Công tác tuyên giáo bao gồm các lĩnh vực: lý luận chính trị, tư tưởng, văn hoá văn nghệ, thông tin, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội, khoa học, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, môi trường, nghiên cứu lịch sử Đảng… Công tác tuyên giáo tác động đến tư tưởng, trí tuệ, tình cảm của con người một cách tinh tế, nhạy bén, đòi hỏi phải không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng với những yêu cầu ngày càng cao mới đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn.

Kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, coi đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó, góp phần củng cố, giữ vững trận địa tuyên giáo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân. Là dịp để các cấp ủy đảng tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; cơ quan quản lý nhà nước các cấp tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đây cũng là dịp để cán bộ ngành Tuyên giáo ra sức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Qua hơn 15 năm huyện Tam Đảo thành lập kể từ ngày 01/01/2004, công tác Tuyên giáo đã góp phần quan trọng đưa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, tạo nên sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đã nhanh chóng đến với nhân dân, được nhân dân các dân tộc trong huyện phấn khởi đón nhận và đồng lòng thực hiện, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện đã có sự chuyển biến tích cực, đạt được kết quả tốt.

Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện ổn định. Nhân dân đồng thuận, phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành quản lý của chính quyền các cấp. Kinh tế phát triển đúng hướng, sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng sản xuất hàng hoá: Trong trồng trọt; đã triển khai một số giống cây trồng có giá  trị kinh tế cao vào sản xuất như: Su su, bí xanh, măng tre, cây sưa và nhiều loại giống  cây trồng khác.Trong chăn nuôi, các tiến bộ khoa học công nghệ được ứng dụng rộng rãi, quy mô, chất lượng sản phẩm từ gia súc, gia cầm tăng; đã hình thành nhiều mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại có khối lượng hàng hóa và giá trị kinh tế cao;Triển khai sâu rộng mô hình mỗi xã một sản phẩm. Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng tiếp tục được duy trì; Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được phát triển ổn định…; Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; Giáo dục, Y tế có những chuyển biến rõ nét; Công tác giảm nghèo được đẩy mạnh với nhiều giải pháp hiệu quả; Thương mại, du lịch, dịch vụ có chiều hướng phát triển tương đối toàn diện. Trên địa bàn đã có nhiều dự án đầu tư trực tiếp thúc đẩy phát triển du lịch như Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên, cáp treo Tây Thiên, sân golf, khu nghỉ mát Tam Đảo II;Hàng năm huyện đã thu hút gần 2 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Huyện đã có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019 huyện hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới;  Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt. Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức.Đặc biệt hệ thống chính trị được quan tâm, củng cố và xây dựng theo hướng vững mạnh, toàn diện. Quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và triển khai đồng bộ, không ngừng đổi mới và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Những kết quả nêu trên đã góp phần tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Trong giai đoạn hiện nay trước những diễn biến tình hình của đất nước, thế giới và khu vực có những yếu tố tiềm ẩn, khó lường, những người làm công tác tuyên giáo của Đảng hơn bao giờ hết phải kiên định nền tảng tư tưởng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng, tâm huyết, có kỹ năng, nghiệp vụ nhuần nhuyễn, bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Để tiếp tục phấn đấu xứng đáng với truyền thống vẻ vang của ngành, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo, ngành Tuyên giáo tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH trước âm mưu, thủ đoạn, chiêu bài chống phá ngày càng tinh vi xảo quyệt của các thế lực thù địch; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Hai là, tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, chất lượng; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Quy định nêu gương của Đảng; chú trọng phát hiện, cổ vũ gương người tốt, việc tốt; đấu tranh phê phán những biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

Ba là, thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tình hình cán bộ, đảng viên, kịp thời phản ánh, tham mưu cấp ủy giải quyết tình hình hình phát sinh ngay từ cơ sở góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bốn là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Ngành Tuyên giáo với các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Thường xuyên quan tâm công tác biên soạn, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa, bồi dưỡng thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa của dân tộc. Chú trọng bồi dưỡng phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thực tiễn cơ sở cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp.

Công tác Tuyên giáo là một mặt trận hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng, lực lượng làm công tác Tuyên giáo các cấp tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng huyện Tam Đảo ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

Phạm Thị Lan Hương - HUV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google