Tam Đảo triển khai kế hoạch diệt chuột đợt 3 năm 2017

19/10/2017

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-CT, ngày 19/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ sản xuất và đời sống; Kế hoạch số 01/KH-SNN&PTNT ngày 13/1/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT về triển khai thực hiện diệt chuột năm 2017; Kế hoạch s 36/KH-UBND, ngày 24/02/2017 của UBND huyện Tam Đảo về việc triển khai thực hiện diệt chuột năm 2017.

Trong đợt diệt chuột đợi 1 và 2 năm 2017, UBND huyện đã hỗ trợ để làm mồi chế thành bả và cấp phát cho nhân dân tổ chức diệt chuột. Bên cạnh đó người dân đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp diệt chuột như: dùng bẫy, bắt thủ công,… đã đem lại hiệu quả cao.

Phát huy kết quả diệt chuột đợt 1,2, để công tác diệt chuột đợt 3 năm 2017 của huyện đạt hiệu quả cao, đảm bảo kế hoạch đề ra; UBND huyện Tam Đảo yêu cầu các phòng ban, đơn vị liên quan và UBND các xã thực hiện một số nội dung trong công tác diệt chuột đợt 3 năm 2017 như sau:

Phòng Nông nghiệp & PTNT: Tổ chức cấp phát thuốc hỗ trợ của tỉnh đến UBND các xã, thị trấn kịp thời; phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan hướng dẫn các xã cách đun nấu, trộn bả; giám sát, đôn đốc các xã, thị trấn triển khai thực hiện đảm bảo thời gian theo kế hoạch; đề xuất các giải pháp thực hiện. Kết thúc đợt, tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện diệt chuột đợt 3 năm 2017 về UBND huyện và sở Nông nghiệp & PTNT.

Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật: Tích cực phối họp với Phòng NN&PTNT, Trạm Khuyến Nông và UBND các xã, thị trấn, đôn đốc hướng dẫn các biện pháp diệt chuột trên địa bàn huyện; chuẩn bị tin, bài, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ dịch hại trên cây trồng và biện pháp diệt chuột trên địa toàn huyện;

phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn kỹ thuật diệt chuột tới từng đơn vị trên địa bàn và nắm bắt tình hình triển khai thực hiện kế hoạch trên toàn huyện; tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả diệt chuột về phòng Nông nghiệp và PTNN 5 ngày/lần để tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

Trạm Khuyến Nông: Phối hợp với Trạm BVTV, cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn phương pháp diệt chuột cho từng xã, thôn nhằm đảm bảo kỹ thuật, tiến độ theo kế hoạch, an toàn và hiệu quả.

Các phòng chuyên môn, cơ quan liên quan:

Phòng Tài nguyên - Môi trường phối hợp với UBND các xã, thị trấn giám sát và xử lý môi trường tại các khu vực diệt chuột theo quy định của pháp luật.

Phòng Văn hóa - Thông tin tăng cường tổ chức tuyên truyền kịp thời cho nhân dân nguy cơ và tác hại của chuột dưới nhiều hình thức, tạo thành phong trào diệt chuột rộng khắp trên địa bàn toàn huyện.

Đài Truyền thanh tăng cường công tác đưa tin, phát thanh (2 lần /ngày) về phong trào diệt chuột và tác hại của chuột.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo hệ thống từ huyện đến cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực thực hiện công tác diệt chuột trong gia đình và cộng đồng.

UBND các xã: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, chỉ đạo các thôn vận động nhân dân đóng góp thóc làm nguyên liệu mồi và diệt chuột theo đúng kế hoạch, thời gian quy định; trích ngân sách hỗ trợ lực lượng trực tiếp tham gia việc nấu, trộn thóc; phân công cán bộ phụ trách địa bàn để chi đạo, giám sát quá trình triên khai thực hiện công tác diệt chuột theo kế hoạch, đồng thời đảm bảo an toàn cho người, vật nuôi và môi trường; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND huyện (qua Trạm Trồng trọt&BVTV huyện) để tổng hợp báo cáo cấp trên; kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối hoặc gây cản trở việc diệt chuột theo quy định của Pháp luật; chiến dịch diệt chuột đợt 3 phải kết thúc ngày 25 tháng 10 năm 2017./.

 

Mạnh Hùng

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào