Tam Đảo: Khai giảng lớp đảng viên mới khóa II năm 2021

25/11/2021

Ngày 24/11, Trung tâm Chính trị huyện đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp năm 2021.

 

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp học có trên 80 đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Tại lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển KT - XH của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức và Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Qua đó, nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới có được những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng Đảng từ đó vận dụng lý luận chính trị, quan điểm của Đảng vào thực tế công tác đạt hiệu quả tốt hơn; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành người đảng viên chính thức, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào