Đồng chí Vũ Hồng Phương – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng trên địa bàn huyện Tam Đảo

12/10/2020

Sáng ngày 09/10/2020, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Hồng Phương – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tới giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về công tác tôn giáo trên địa bàn huyện Tam Đảo. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Lưu Đức Long –Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Đinh Văn Mười – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thành Chung – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện;  các đồng chí lãnh đạo các các phòng, ban, ngành, xã, thị trấn thuộc huyện.  

 

 

Toàn cảnh buổi giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 trên địa bàn huyện Tam Đảo

Trong  những năm qua việc, thực hiện 5 quan điểm, chính sách về tôn giáo trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật như: Chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn và nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam; đông đảo chức sắc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn huyện đã phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết đồng bào tôn giáo với đồng bào không theo tôn giáo; hăng hái tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự góp phần to lớn vào xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện, hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện của các tôn giáo ngày càng được mở rộng, các tổ chức giáo hội từng bước được củng cố. Nhìn chung đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tôn giáo những năm qua được nâng lên, đa số chức sắc, chức việc, tín đồ phấn khởi, tin tưởng trước những thành tựu đổi mới của đất nước; các tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, hành đạo theo pháp luật, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, làm từ thiện, xây dựng đời sống văn hóa…. góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan quản lý về công tác tôn giáo được nâng lên, trong xử lý những vấn đề liên quan đến tôn giáo đã vận dụng linh hoạt hơn, giải quyết tương đối kịp thời các nhu cầu chính đáng về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào; tạo điều kiện giúp đỡ các giáo hội, chức sắc sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội tích cực vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trong đồng bào tôn giáo, tích cực phát triển đoàn viên, hội viên, tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt cho phong trào quần chúng ở địa phương

Tại buổi giám sát, thay mặt Thường trực Huyện ủy đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy Tam Đảo tiếp thu ý kiến của đoàn giám sát và kiến nghị UBND tỉnh quan tâm chính sách đối với cán bộ làm công tác tôn giáo, tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tôn giáo cho cán bộ làm công tác tôn giáo; đề nghị thành lập Phòng Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Phòng Dân tộc huyện và bộ phận Tôn giáo của Phòng Nội vụ huyện để công tác quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo có hiệu quả hơn.

 

Phát biểu tại buổi giám sát đồng chí Vũ Hồng Phương – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền huyện Tam Đảo trong việc triển khai các giải pháp và thực hiện tốt Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng như các văn bản chỉ đạo về công tác tôn giáo của Tỉnh ủy – UBND tỉnh. Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 cũng như sự chỉ đạo của các cấp, các ngành trong công tác tôn giáo trên địa bàn đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị UBND huyện Tam Đảo tiếp tục quán triệt Nghị quyết 25 và các văn bản liên quan đến công tác tôn giáo đặc biệt là nội dung cơ bản về công tác tín ngưỡng tôn giáo tới toàn thể cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân và các chức sắc tôn giáo, đặc biệt quan tâm tới các tổ chức tôn giáo chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các đạo lạ, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo mê tín dị đoan, lợi dụng tôn giáo phá hoại đại đoàn kết dân tộc gây mất đoàn kết chính trị trên địa bàn huyện. Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, trưởng đoàn giám sát cũng tiếp thu các kiến nghị của Thường trực Huyện ủy Tam Đảo để trình tới các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết./. 

Nguyễn Trình

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào