Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu ở Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo

10/10/2018

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo với 9 đảng viên. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ngay từ đầu năm 2018, Chi bộ VKSND huyện Tam Đảo đã tổ chức học tập nội dung chuyên đề, liên hệ với thực tế về những tồn tại, vướng mắc của đơn vị, từ đó đề ra một số giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

 

 

 

Buổi sinh hoạt Chi bộ

Sau khi học tập chuyên đề năm 2018, mỗi đảng viên, công chức thuộc Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân đều nhận thức rằng: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ đầy khó khăn. Bởi thực tế, bên cạnh đội ngũ đảng viên, công chức có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ; thiếu gương mẫu, chưa thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Không ít cán bộ, đảng viên thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi, tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất, nhà, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công... làm thất thoát vốn, tài sản Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội,... chậm được ngăn chặn và đẩy lùi.

 

Với chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo đã có nhiều cố gắng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp của huyện thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của huyện Tam Đảo. Bên cạnh việc lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo luôn xác định việc xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên cũng như người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ đã gắn việc học tập với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đồng thời triển khai nhiều giải pháp để chỉ đạo, phổ biến, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Trong công tác tuyên truyền, Chi bộ đã tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên đề về làm theo tấm gương đạo đức của Bác, những câu chuyện kể về Bác. Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, gắn liền với thực tiễn công tác và yêu cầu chính trị của ngành và địa phương, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, luôn chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ý thức học tập, rèn luyện về tư tưởng chính trị, trau dồi về năng lực chuyên môn được nâng lên. Trong công tác lãnh đạo việc thực hiện công tác chuyên môn, Chi bộ luôn bám sát Chỉ thị, Kế hoạch của Viện kiểm sát cấp trên phối hợp chính quyền tổ chức quán triệt, triển khai và xây dựng kế hoạch công tác thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ. Đồng chí Viện trưởng là người trực tiếp chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, quyết định phê chuẩn lệnh bắt, quyết định gia hạn tạm giữ, quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, gia hạn tạm giam và các quyết định truy tố, quyết định đình chỉ. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra đột xuất khâu công tác trọng tâm. Đối với những vụ án phức tạp, án điểm đã kịp thời họp liên ngành để tìm cách tháo gỡ vướng mắc, kịp thời thỉnh thị cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo. Với những giải pháp tích cực, mang tính đột phá đó Viện kiểm sát nhân dân huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác. Từ đó hàng năm đơn vị luôn đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành đề ra và được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua", nhiều năm liền Chi bộ được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh, và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được Huyện ủy Tam Đảo tặng giấy khen.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện thực hiện một số giải pháp sau:

Một là: Tăng cường giáo dục, rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu Chi ủy. Thể hiện tinh thần, trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”. Không ngừng học tập, nâng cao nhận thức chính trị - pháp lý, thành thạo kỹ năng nghề nghiệp; tổ chức công việc một cách khoa học và có kế hoạch, chuyên nghiệp, tích cực tìm tòi, nghiên cứu để sử dụng thành thạo các công cụ, phương tiện, thiết bị hỗ trợ nhằm phục vụ thiết thực trong công tác. Tinh thần, thái độ, sự tận tụy với công việc của mỗi đảng viên, công chức trong Chi bộ; tiếp tục thể hiện giữa lời nói và hành động của đảng viên, công chức, nói đi đôi với làm, nói thì phải làm và làm cho tốt. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Chi bộ trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hai là: Chi bộ phải giữ vững các nguyên tắc “ tập trung dân chủ” và “ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Bí thư  và Phó Bí Chi bộ cần giữ vững nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong làm việc và tuân thủ nghiêm nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trong lãnh đạo, quản lý. Tăng cường phát huy dân chủ để khơi dậy tính sáng tạo, tập trung trí tuệ tập thể trong việc xây dựng, thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bí thư Chi bộ phải phối hợp với các lãnh đạo Phòng thực hiện có hiệu quả cuộc vận động  “Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành với việc thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu chống quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức.

Ba là: Tăng cường công tác quản lý đảng viên, công chức: Bí thư Chi bộ, lãnh đạo đơn vị phải tập trung vào công tác quản lý để nâng cao nhận thức chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của đơn vị. Kiểm sát viên phải xuất phát từ thực tế khách quan để xem xét đánh giá sự việc; phải luôn nắm vững căn cứ pháp luật và các chính sách của Đảng để vận dụng trong từng trường hợp cụ thể. Mọi hành vi pháp lý của Kiểm sát viên phải xuất phát từ quy định của pháp luật, trong khuôn khổ của pháp luật, đảm bảo việc xử lý vi phạm  đúng pháp luật. Luôn công bằng và sáng suốt, rõ ràng và minh bạch, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai, thấy vi phạm pháp luật và tội phạm phải kiên quyết đấu tranh, không để tiền tài, vật chất, lợi ích cá nhân làm lung lay tinh thần dẫn đến làm trái pháp luật, nghiêng lệch cán cân công lý.

Bốn là: Tham gia xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo. Đảng viên tham gia xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, trong đó có quy định cụ thể: Không lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước…nghiêm túc thực hiện những quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên và các quy chế nghiệp vụ do Viện trưởng VKSND Tối cao ban hành. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trên các lĩnh vực, Kiểm sát viên phải tận tâm, tận lực với công việc, nghiên cứu hồ sơ vụ việc phải đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, tổng hợp đánh giá mọi tình tiết, điều kiện, hoàn cảnh của vụ việc thực tế xảy ra; đối chiếu với quy định của pháp luật, từ đó xác định đầy đủ căn cứ pháp lý, tham mưu cho lãnh đạo quyết định xử lý vụ việc đúng pháp luật, kịp thời, không nên vội vàng, hấp tấp hay do dự quá làm chậm tiến độ giải quyết công việc.

Năm là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Bí thư, Phó Bí thư chi bộ tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng, thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu các cấp. Thực hiện nghiêm Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Để chuyên đề năm 2018 đi vào cuộc sống, mỗi đảng viên, công chức của Chi bộ Viện kiểm sát luôn thấy rằng cần đóng góp thiết thực bằng hành động cụ thể, đó là mỗi đảng viên, công chức cùng chung tay xây dựng phong cách, tác phong của người cán bộ Kiểm sát theo lời Bác Hồ dạy để nâng cao chất lượng công việc của mỗi người, hãy nói ít làm nhiều, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế của Ngành để làm gương cho cấp dưới noi theo, biết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đang diễn ra, cùng nhau làm những việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác xây dựng Ngành. Đó là việc làm thiết thực nhất để thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 nhằm xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu ở đơn vị thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại địa bàn ./.

 

Thùy Linh

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào