Tam Đảo hưởng ứng tháng an toàn về PCCC năm 2018

10/10/2018

Thực hiện Công văn số 7387/UBND-NC1 ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC và Tháng an toàn về PCCC. Đ tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Luật Phòng cháy và Chữa cháy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành về công tác PCCC và để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, hạn chế cháy nổ xảy ra, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân nhm thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC (ngày 04/10) Tháng an toàn PCCC (tháng 10/2018), UBND huyện Tam Đảo đã có Công văn số 1575 ngày 03/10/2018 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC và Tháng an toàn về PCCC. Do đó UBND huyện yêu cu các quan, đơn vị, các xã, thị trn thực hiện tt một s nhiệm vtrọng tâm sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Luật Phòng cháy và Chữa cháy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành và của tỉnh về công tác PCCC&CNCH.

phòng Văn hóa &Thông tin, phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện phối hợp với Công an huyện tăng thời lượng phát sóng và các hình thức khác để tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 04/10, Tháng an toàn về PCCC (tháng 10/2018); tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo các nguy cơ, khả năng gây ra cháy, nổ và các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC cho các cơ quan, tổ chức, cán bộ và nhân dân, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến về công tác PCCC, đồng thời phê phán những tồn tại, thiếu sót, vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC.

 

 

 

Ban QL khu danh thắng Tây Thiên – Công ty CP đầu tư Lạc Hồng Tây Thiên luyện tập phương án phòng cháy chữa cháy

    Công an huyện: Tiến hành thanh tra, kiểm tra về công tác PCCC đối với các cơ sở trọng điểm, cơ sở có nguy cháy nổ cao như: Chợ, cơ sở kinh doanh khí du m hóa lỏng, khu dân cư tập trung đông người, các khu rừng trọng điểm, kho vật liệu công nghiệp..., phát hiện, đôn đốc, chấn chỉnh, khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại về công tác PCCC, đồng thời xử lý nghiêm các trường hp vi phạm theo đúng quy định. Tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC ở cơ quan, đơn vị, cơ sở trọng điểm về PCCC, các hộ kinh doanh ở chợ; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị rà soát, củng cố hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ, phấn đấu trong tháng an toàn PCCC không để xảy ra cháy nổ lớn gây thiệt hại về người và tài sản; Phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện; Cổng thông tin điện tử huyện phát hành chuyên trang, chuyên mục đặc biệt hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC (ngày 04/10) và Tháng an toàn về PCCC (tháng 10/2018); Hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, UBNĐ các xã, thị trấn, các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC và tháng an toàn về PCCC phù hợp với điều kiện, tính chất hoạt động, quy mô của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức hướng dẫn các địa phương và cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC ký cam kết đảm bảo an toàn về PCCC trong quá trình hoạt động; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động sôi nổi, khích lệ phong trào toàn dân tham gia PCCC, treo panô, băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng ngày toàn dân PCCC, tháng an toàn về PCCC. Đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC; Tăng cường công tác kiểm tra về an toàn PCCC tại các cơ sở trọng điểm, nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ. Hướng dẫn cơ sở thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về PCCC; Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu, đề xuất UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ PCCC của UBND các xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức, các cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao như các cơ sở tập trung đông người, nơi tổ chức các lễ hội, các cơ sở sản xuất lớn, chợ, nhà cao tầng, bệnh viện, trường học...Kiến nghị, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, không để xảy ra cháy, nổ và cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; phối hợp UBND các xã, thị trấn và các cơ sở xây dựng và tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; Đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 hàng ngày; kịp thời chữa cháy, cứu hộ cứu nạn nhanh, hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra;Tham mưu cho UBND huyện tổ chức tập huấn Nghị định sổ 83/2017/NĐ- CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC; xây dựng phương án phối hợp chữa cháy khi xảy ra cháy nổ lớn trên địa bàn huyện; Đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra, thu hồi, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vận động quần chúng nhân dân không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

    Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác PCCC; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật vê PCCC và thường xuyên duy trì tốt các điều kiện an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách; phối hợp với các cơ quan thông tin ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra và khắc phục ngay những sơ hở, tồn tại, thiếu sót, vi phạm các quy định về PCCC. Chú trọng đảm bảo 4 tại chỗ trong công tác PCCC (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ) nhằm giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Thực hiện các biện pháp ngăn cháy, chống cháy lan, bố trí sắp xếp hàng hóa, vật tư đảm bảo khoảng cách an toàn, quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; kiểm tra, rà soát trang thiết bị, phương tiện PCCC tại chỗ, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; Rà soát, củng cố, xây dựng, quản lý và duy trì hoạt động của đội PCCC cơ sở; tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho đội PCCC cơ sở nắm vững kiến thức và thực hành nghiệp vụ về PCCC, chủ động trong công tác chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong công tác PCCC;Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 04/10, Tháng an toàn về PCCC (tháng 10/2018) với hình thức phù hợp như: mít tinh, tổ chức hội thi, hội thao, treo pa nô, băng rôn, khẩu hiệu...đảm bảo tiết kiệm, thiết thực tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân tham gia PCCC.

        UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC trong phạm vi quản lý và triển khai thực hiện ngay một số biện pháp phòng cháy, chữa cháy sau: Xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến về PCCC; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, chủ hộ và cá nhân trong công tác PCCC; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư tập trung đông người; Đầu tư mua sắm, trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại chỗ theo quy định; bảo đảm nguồn nước cho chữa cháy; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, các cửa và lối thoát nạn; rà soát, xây dựng bổ sung các phươmg án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn khi có cháy, nổ xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ./.

Hải Yến

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào