Xã Hợp Châu học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

06/08/2018

Sáng ngày 02/8/2018, Đảng Bộ xã Hợp Châu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII cho 382 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Toàn cảnh lớp học tập nghị quyết xã Hợp Châu

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Đây là những Nghị quyết quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra, đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động sâu rộng và trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Thông qua học tập Nghị quyết giúp cho cán bộ, đảng viên, nắm chắc quan điểm chỉ đạo, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao./.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào