Công Văn số: 432 /UBND-TNMT ngày 04/06/2012 của UBND huyện Tam Đảo Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5/6) 2012

05/06/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TAM ĐẢO

 Số 432 /UBND-TNMT

Về việc tổ chức các hoạt động

hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5/6) 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tam Đảo, ngày 04 tháng 06 năm 2012

 

 

 

Kính gửi:

                         - Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;

                         - UBND các xã, thị trấn;

                          - Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1944/UBND-NN1 ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2012. Chủ đề ngày Môi trường Thế giới 5/6/2012 mà Liên hợp quốc phát động là “Kinh tế xanh: Có vai trò của bạn ?” (Green Economy: Does it include you ?), nhấn mạnh vài trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân để xây dựng nền kinh tế xanh hướng tới sự phát triển bền vững cho nhân loại. Chủ đề này cũng thể hiện sự hưởng ứng một cách thiết thực năm Quốc tế về Năng lượng bền vững 2012 do Liên hiệp Quốc phát động.

Để thiết thực hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2012, đồng thời tạo ra ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong phong trào bảo vệ môi trường , UBND huyện yêu cầu các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn; Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức các chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chủ đề Kinh tế Xanh phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và địa phương mình; Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, sử dụng công nghệ tiên tiến tiêu hao ít nhiên liệu, thân thiện với môi trường…

2. Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực như: Mít tinh, ra quân vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, khu vực công cộng, ra quân làm vệ sinh môi trường tại các làng, thôn, bản, giải phóng các khu vực ô nhiễm, tồn đọng về rác thải, nước thải tại các khu dân cư ở nông thôn trên địa bàn huyện, hoàn thành việc xây dựng rãnh thoát nước, nắp đạy theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện; Phát động phong trào trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc, khu vực công cộng…..treo băng zôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới 05/6/2012 với chủ đề “Kinh tế xanh; Có vai trò của bạn”…. trên các đường phố chính, nơi đông người qua lại, tại trụ sở cơ quan, đơn vị….

3. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường nhân sự kiện Ngày Môi trường Thế giới năm 2012.

4. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường để hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2012; đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn tích cực hoạt động hưởng ứng đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2012 đạt hiệu quả cao. Kết quả triển khai thực hiện tổng hợp, báo cáo bằng văn bản gửi về UBND huyện Tam Đảo qua phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/6/2012 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường. (Các cơ quan, đơn vị có tên trong danh sách kèm theo Công văn này nhận băng zôn tuyên truyền tại phòng Tài nguyên và Môi trường vào ngày 04/6/2012).

Nơi nhận:

-TT UBND huyện (B/c);

- Như kính gửi;

- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN VĂN HÙNG

Các tin đã đưa ngày:
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào