Hội Cựu Chiến Binh

07/08/2013

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

 

Nguyễn Xuân Thoả

Chủ tịch

Điện thoại:

Email:

 

Trần Quang Trung

Phó Chủ tịch

Điện thoại:

Email:

Nguyễn Thành Đô

Phó Chủ tịch

Điện thoại:

Email:

 

Hội CCB Việt Nam có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh. Hội tham mưu giúp cấp ủy Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Hội CCB có nhiệm vụ.

1. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng lãng phí, tệ nạn xã hội, tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Tham gia phát triển kinh tế - xã hội củng cố quốc phòng, an ninh, kiến nghị với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến hội viên Hội CCB, cựu chiến binh.

3. Tập hợp đoàn kết, động viên hội viên và CCB rèn luyện giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cáo bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ phát huy truyền thống "bộ đội Cụ Hồ" tham gia tổ chức câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân các phong trào ở cơ sở.

4. Tổ chức chăm lo giúp đỡ hội viên CCB, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, phát triển kinh tế gia đình xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và CCB tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

5. Bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của hội viên và CCB, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tư vấn trợ giúp pháp lý cho hội viên và CCB.

6. Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

7. Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Các tin đã đưa ngày: